Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับการผลิตและการจัดจำหน่ายกุ้ง ในโครงการฟาร์มทดสอบสาธิตมีนเกษตร "สองน้ำ" ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศศิวรรณ อินวงศ์วรรณ = Business plan for shrimp farming in Muang District, Chachoengsao Province
Author Sasiwan Inwongwan
Imprint 2554
Descript ix, 125 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวางแผนธุรกิจเพื่อการผลิตและการจัดจำหน่ายกุ้ง ในโครงการฟาร์มทดสอบสาธิตมีนเกษตร "สองน้ำ" ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดำเนินงานตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มที่มีลักษณะเฉพาะ ให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน การจัดทำแผนธุรกิจมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การวางแผนกลยุทธ์ และการทำแผนที่กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละด้าน รวมทั้งมีการกำหนดดัชนีชี้วัดในแต่ละวัตถุประสงค์ของมุมมองแต่ละด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างระบบหรือกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มในรูปแบบชุมนุมหรือสหกรณ์ หรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจรตั้งแต่การจัดตั้งโรงเพาะฟักลูกกุ้งไปจนถึงโรงงานแปรรูปแช่แข็ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจทั้งในท้องถิ่นของตนเองและประเทศ
This independent study is a business plan for shrimp farming in agriculture demonstration farm which is the one of Chaipattana Foundation project, located in Muang District, Chachoengsao Province, intended to develop farm management system based on sufficienct economy which is can be a model for farmers. This business plan includes External Analysis, Internal Analysis, SWOT Analysis, Business Planning, Strategic Mapping and Key Performance Indicators (KPI). The KPI indicators are used to define and measure progress toward organizational long term goals covering social, environment and business perspectives in strategic maps in order to help developing capabilities to support the organization goal. However, the investment of shrimp farming is financially worthwhile and profitable but still has risks. More studies about the risk-reduced systems should be conducted, such as the studying in opportunities of building the co-operatives for the shrimp farmers. Or the opportunities of investing in entire shrimp business such as the hatchery or the frozen factory, which is increase profits to the farmers and bring in the gain of sustainable competitive advantage in shrimp farming industry, increase the benefits to local community and the country economics and sustainable development.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53826443LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram