Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorโกเมน สดับพจน์
Titleแผนธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / โกเมน สดับพจน์ = Business plan for Lumlukka Agricultural Technology Service Center of Chaiyapattana Foundation / Komain Sadabpod
Imprint 2554
Descript ก-ฌ, 135 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้กับศูนย์ บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาข้อมูลจากการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้บริการและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากบทความทางวิชาการ วารสาร อินเตอร์เนทและเวปไซท์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ลูกค้า และ การวิเคราะห์ภายในองค์กร แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินกิจการของศูนย์บริการวิชาการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่หลายด้าน ดังนั้น กลยุทธ์ระดับธุรกิจขององค์กร จึงต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทของกิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร จะต้องมีการประชาสัมพันธ์องค์กรและการให้บริการ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การนำเสนอเนื้อหา และการจัดการการอบรม จะต้องสร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการ จะนำไปสู่จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะต้องทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดให้มากขึ้น และใช้กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และใช้แผนการดำเนินงานที่เน้นด้านการลดต้นทุน และใช้กลยุทธ์ด้านบุคลากรในการพัฒนา ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินได้บรรลุตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเพื่อทำการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานของทางศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ สามารถพิจารณานำดัชนี้ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แนะนำ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2555 – 2556 ได้ต่อไป
This individual study was undertaken with the objective of deriving formulating a business strategic plan for Lumlukka Agricultural Technology Service Center of Chaiyapattana Foundation. The study was done by surveying targeted farmers and relevant government organizations in the same and nearby provinces along with literature reviews, internet and website study. The results were utilized to analyze external business environment effecting the organization operation that includes economic, industrial, market competitive, opportunities, threats, customers and internal analysis. The result of which then serves as a basis to drive an appropriate business strategic plan in order to support the center strength and pave a way to sustainable growth. This is to achieve the target of helping citizens to live in good conditions that leads to the highest objective of country stability. The Lumlukka Agricultural Technology Service Center of Chaiyapattana Foundation has several major operation fields that require different suitable strategic strategies. For the activity of agricultural knowledge transfer, the strategy is to broad introduce the details of services to public. This will increase the visitor numbers. Also with the training management and topics developed from the agriculturist needs, the knowledge will be transferred to the agriculturist and the knowledge can be utilized effectively. For the production and selling of agricultural and processed products, the strategy is to focus on product quality and differentiation and use various marketing strategies in order to increase revenue. In parallel, the low cost strategy shall be performed as well as the strategy of human resource development strategy. All these strategies support the center to achieve the objectives that will make the center operation successful and sustainable in the long run. In addition, to measure the successfulness, there are key performance indicators established. The objectives are to be considered as guidance of the center management and used for the center operation performance evaluation. All of this, the Lumlukka Agricultural Technology Service Center can considers the proposed key performance indicators and the recommended strategies to prepare the official annual plan of year 2012-2013.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53823761LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram