Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภาษาสภา
Author คณิน บุญสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 360 หน้า ; 26 ซม

SUMMARY

อธิบายศัพท์ที่สำคัญเเละใช้กันมากที่สุด ในระบบรัฐสภาไทยส่วนใหญ่นำมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับการประชุมสภา อธิบายพร้อมอ้างอิงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาอย่าง ละเอียด พร้อมทั้งมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ในตอนท้ายของแต่ละคำด้วย มีหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวจะทำให้ท่านรู้เรื่องกับกระบวนการทางการเมืองและ วงงานรัฐสภาอย่างทะลุปรุโปร่งและรอบด้าน -- ปกหลัง


CONTENT

รัฐสภา -- บัญญัติ -- กรรมาธิการ -- ร่างพระราชบัญญัติ -- ข้อบังคับการประชุม -- กระทู้ถาม -- เปิดอภิปรายทั่วไป -- ลงมติ -- สมัยประชุม -- เอกสิทธิ์ -- หลักการ -- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ -- ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน -- แปรญัตติ -- สมาชิกภาพ -- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -- พิจารณาเป็นสามวาระ -- งดใช้ข้อบังคับ -- เงินประจำตำแหน่ง -- ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ -- กรรมาธิการเต็มสภา -- ประชุมลับ -- สมัยประชุมสามัญ -- อายุของสภาผู้แทนราษฎร -- หลักการและเหตุผล -- พระราชอำนาจ -- บรรจุเข้าระเบียบวาระ -- ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย -- ประท้วง -- พิจารณารวดเดียวสามวาระ -- ลงพระปรมาภิไธย -- เคาะค้อน -- นำความกราบบังคมทูล -- แถลงข้อเท็จจริง -- ถวายคำแนะนำ ถวายความเห็น -- ประชุมร่วมกันของรัฐสภา -- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง -- เรียงตามลำดับมาตรา -- วางตนเป็นกลางทางการเมือง -- งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน -- การเปิดเผยร่างพระราชบัญญัติ -- การพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ -- ออกเสียงลงคะแนน -- สังกัดพรรคการเมือง -- ถามมติ ประกาศมติ -- ปิดอภิปราย -- ตีความรัฐธรรมนูญ -- ญัตติซ้อนญัตติ -- จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ -- ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- กล่าวกับประธาน -- เสียงข้างมาก -- ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -- ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ -- เรียกชื่อ -- ออกเสียงประชามติ -- อภิปรายไม่ไว้วางใจ -- สารบบ สำเนาประกาศพระบรมราชโองการ -- บทเฉพาะกาล -- เข้าชื่อเสนอความเห็น -- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- วงงานของสภา -- หลักเกณฑ์และวิธีการ -- สิทธิเลือกตั้ง -- ขอแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมวินิจฉัย -- กรรมาธิการวิสามัญ กรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา -- คัดค้านการเลือกตั้ง -- อนุรักษ์ อนุกรรมาธิการ -- ตีความ -- ขยายเวลา -- ปรึกษา -- เรียกประชุมรัฐสภา -- ความคุ้มกัน -- อำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน -- วาระกระทู้ถาม -- การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา -- รักษาการตามพระราชบัญญัติ -- ยินยอม -- พิจารณาไม่เสร็จภายในกำหนด -- ผู้ใช้อำนาจรัฐ -- ประธานขอปรึกษา -- บุคคลผู้มีสัญชาติไทย บุคคลในบัญชีรายชื่อ -- คำแจ้งของประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร -- สั่งให้ออกจากห้องประชุม -- ขัดต่อความสงบเรียบร้อย -- ประโยชน์สาธารณะ -- องค์กรของรัฐ องค์กรชองรัฐที่เป็นอิสระ -- ชี้แจงแทน -- ญัตติที่ตกไปแล้ว -- โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย


รัฐสภา -- คำศัพท์ การประชุมรัฐสภา -- คำศัพท์ constitutions law

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86570CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)328.03 ค132ภCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)328.03 ค132ภCHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1747 ค141กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram