Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้ สวนปาล์มน้ำมัน ป่าชุมชน) ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / อดิเรก ตันเต่งผล = Business plan for land development of Chaipatthana Foundation (Orchard, Palm field, Community forest) Klongpoon , Kleang Rayong
Author Adireak Tuntengpon
Imprint 2554
Descript ก-ฌ, 65 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

มูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้ สวนปาล์มน้ำมัน ป่าชุมชน) ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนว พระราชดำริ เพื่อพัฒนาที่ดินดังนี้ 1. จัดทำเป็นแปลงสาธิตสวนไม้ผลแบบก้าวหน้า 2. จัดทำแปลงศึกษา และทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 3. จัดให้ทำแปลงไม้ป่าชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์ และศึกษาพืชท้องถิ่นในชุมชน ปัจจุบันทางโครงการมีการพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และเริ่มมีการขายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นรายได้กลับเข้าสู่โครงการ และมีการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชาวบ้านและนักเรียนในชุมชน แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่จำกัด การขาดการประชาสัมพันธ์และขาดการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ทำให้โครงการยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวบ้าน และนักเรียนในเขต ตำบลคลองปูนมากนัก ทำให้ จำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการยังไม่มากเท่าที่ควร โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการใช้ ประโยชน์ของชุมชน และส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และจัดทำตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อแสดงถึง ความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และ ระดับปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่ามีผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการจำนวนมาก การ ประชุมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ และการจัดหาพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนด้านแรงงาน ความรู้ ทางวิชาการ และบุคลากร ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอจะทำให้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ มากขึ้น และส่งเสริมความรู้ และความสุขของคนในชุมชน ตามแนวพระราชดำริได้อีกด้วย
Chaipatthana Foundation (Orchard,Palm field,Community forest) Klongpoon , Kleang Rayong has been established in 2002 which Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn have gave the idea to develop the land as followed: 1. To be prototype for advance orchard 2. To be the study and testing area for Palm species 3. To be community forest for people to utilize area and to learn local plant Nowadays Chaipattana Foundation (klongpoon) have improved and developed the land and start to get income from selling fruit and palm . The foundation also have activity to transfer agriculture technology to people and student. But due to limitation of resource, lack of advertisement and partnership with community leader and school, Chaipatthana Foundation (klongpoon) still not well known by people and student in Klongpoon area. So number of participant to program and people who come to utilize the area still be limited. The objective of this study is to determine business plan to increase the participation and increase utilization of people in Kongpoon area and promote activity so that people can improve their quality of living and establish appropriate key measurement indicator to represent the growth of Chaipatthana project. The study contain SWOT analysis , vision , mission , corporate goal & strategy (corporate , business & functional) The study has found that lots of people are interested to join activity and utilize area of Chaipatthana. The meeting with community leader , school , government sector , together with partnership to support knowledge , human resource and appropriate public relation could improve the participation to Foundation. Then people and student can learn and promote the better living as the idea of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn .


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53826982LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram