Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจน้ำมันเมล็ดชา โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำมันเมล็ดชาและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา / วรยุทธ พึ่งรักษาเกียรติ= Business plan for camellia tea seed oil at Tea Oil Research Institute The Chaipattana Foundation
Author Vorayuth Phuengraksakiet
Imprint 2554
Descript ก-ซ, 119 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ โดยเป็นโรงงานต้นแบบของการหีบเย็นน้ำมันจากต้นชาน้ำมันและพืชน้ำมัน คอยถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน หน่วยงาน บุคคลที่สนใจทั่วไป และเป็นโรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชาและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดชา เช่น เครื่องสำอางค์ กากชาซาโปนิน เป็นต้น จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำมันที่มีคุณภาพสูงไว้บริโภค อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคม นอกจากนี้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ต้นชาน้ำมันยังช่วยปกคลุมหน้าดินบนเขาช่วยให้เกิดการอุ้มน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและการตัดไม้ทำลายป่าอีกทางหนึ่ง ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดชาที่วางจำหน่าย ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างน้ำมันชนิดอื่นมากนัก เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันทานตะวัน เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่เชียงรายและนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามายังศูนย์วิจัยฯ โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อวางแผนธุรกิจเพื่อทำให้น้ำมันเมล็ดชาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการบริโภคน้ำมันเมล็ดชาในวงกว้าง ทำให้มีความต้องการเมล็ดชาเพิ่มมากขึ้นในตลาด ก่อให้เกิดการพัฒนาและสามารสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดู และพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องออกนอกพื้นที่ และโครงการสามารถดำเนินการต่อไปเองได้อย่างยั่งยืนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดชาและผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์วิจัยฯ
Camellia Tea Seed Oil Project at Tea Oil Research Institute, under the Chaipattana Foundation in Chiangrai Province, is established to support local residents for developing their operation’s capability and to be the model of cold pressing Camellia Tea Seed Oil production and also to transfer the knowledge to local communities, organizations and visitors. Besides, the institute operates as a manufacture producing Camellia Tea Seed Oil and also its products, such as Camellia tea seed oil cosmetics and T-saponin. The objective of Institute is to develop the high quality oil for Thai’s consumptions and to help local residents to gain the income. Furthermore, planting the Camellia Tea also maintains moisture in soil but well-drained which is useful for preventing the flooding and deforesting problem. However, Camellia Oil is not the well-known consumer’s product like Olive Oil, Coconut Oil or Sunflower Oil. Most of Camellia Oil’s consumers are people who live in Chiangrai or tourists who visit in the institute. For these reasons, the purpose of this independent study is to develop a business plan for promoting Camellia Oil product to the broad market and it will be consumed widely by customers. The plan will also help the local residents to develop their knowledge, improve the quality of life in their community, and can live by their own in the long run. Finally, the institute will be able to run this sustainable business by selling their products without the funding from Chaipattana Foundation.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53825969LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram