Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภาวะผู้นำ
Author สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (ก-ญ), 255 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.

CONTENT

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำ -- การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ -- บทบาทของผู้นำ -- การพัฒนาภาวะผู้นำ -- ภาวะผู้ตาม -- ผู้นำกับบทบาทการบริหารและการจัดการองค์กร -- ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร -- ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ -- การสั่งการและการมอบหมายงาน -- อำนาจและการใช้อำนาจของผู้นำ -- ภาวะผู้นำกับการบริหารคุณภาพโดยรวม -- ภาวะผู้นำกับการบริหารเวลา -- การบริหารความขัดแย้ง -- ผู้นำกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน -- ผู้นำกับความหลากหลายของวัฒนธรรม


ภาวะผู้นำ ผู้นำ ประมุขศิลป์

LOCATIONCALL#STATUS
Economics Library658.409 ส41ภ 2555CHECK SHELVES
Economics Library658.409 ส41ภ 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.4092 ส786ภ 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.4092 ส786ภ 2555CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ส786ภCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ส786ภCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram