Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
Author ไชยยศ เหมะรัชตะ
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่
Descript 448 หน้า ; 27 ซม.

CONTENT

สัญญาประกันภัย -- ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย -- หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย -- เบี้ยประกันภัย -- ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย -- การประกันวินาศภัย -- สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย -- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย -- สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย -- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย -- สิทธิและความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และการโอนกรมธรรม์ประกันภัย -- สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์ -- อายุความ -- บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย -- วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- ประกันภัยค้ำจุน -- ประกันภัยทางทะเล -- ประกันภัยต่อ -- ประกันชีวิต -- ความเป็นมาของการประกันชีวิต -- ความหมายของการประกันชีวิต -- ลักษณะของการประกันชีวิต -- ประเภทของการประกันชีวิต -- หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต -- หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต -- หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต -- การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- สิทธิทายาทผู้เอาประกันชีวิต -- สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกัน --อายุความ


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันภัย ประกันภัย

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 655 ช882ค 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram