Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศศิณ กฤษณรุ่งเรือง
Titleโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟบริเวณซอยอารีย์ / ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง = The feasibility study for opening coffee café at Soi Ari / Sasin Kritsanarungruang
Imprint 2554
Descript ก-ฒ, 138 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟสดบริเวณซอยอารีย์ โดยทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายใน วิเคราะห์คู่แข่งและตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ และด้านการเงิน เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยการศึกษาใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นจากกลุ่มตัวอย่าง 234 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ และทำการวิเคราะห์โดยใช้วิจารณญาณของผู้ทำการศึกษา ประกอบกับการสังเกตการณ์จากผู้มาใช้บริการร้านกาแฟในบริเวณดังกล่าว โดยผลของการศึกษา พบว่าตลาดยังมีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจถึงแม้ตลาดจะยังมีการแข่งขันที่สูง ทั้งนี้ทางร้านต้องให้ความสำคัญกับการสร้างจุดขายของสินค้าที่แตกต่าง และการบริการที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้ร้านเป็นทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีกว่าร้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยผลของการศึกษายังพบว่า ความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างยอดขายและการจัดการในสถานการณ์ต่างๆ โดยปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีความเป็นไปได้ในการลงทุนนั้นคือ การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ใส่ใจเรื่องรสชาติของกาแฟ การตบแต่งร้านที่มีบรรยากาศดี และมีบริการเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เป็น Third Place ที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งทางร้านต้องความพร้อมที่จะพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาสูตรเครื่องดื่ม และพัฒนาการให้บริการของร้านให้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่เสมอ
The purpose of this special study is to identify the feasibility of opening a coffee café at Soi Ari by analyzing external environment factors, market attractiveness, competitors, and targeted customers as well as the feasibility in operation & financial management in order to understand customer behaviors and attitudes toward the real possibility to set up the business in the area. The quantitative research methodology was utilized in this study. The research data was gathered with the aid of a questionnaire. Two hundred thirty-four questionnaires were conducted to Thai men and women by non-probability sample judgmental method. The results of this study have shown that this high competitive market is still attractive and has a room for growth. Product differentiation & valued services are a key contribution in response to an unmet need of targeted customers. The results of the study have also indicated the success of project is dependent on the capability management in various situations. The most important factors and key success of customer value proposition are still dependent on the selection of appropriate location, taste of fresh premium roast coffee, an ideal third place atmosphere, and other value added services. In becoming an ideal third place in customer mind, the café must be ready to develop suitable business strategies and to deploy the beverage formula that suits with customer preference as well as the continuous improvement of its service.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53826386LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram