Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดของร้านเค้กและชา “Let Them Eat Cake” / ชนิตา สุขีนุ = Marketing strategy of cake shop “Let Them Eat Cake”
Author Chanita Sukeenu
Imprint 2554
Descript ก-ฐ, 93 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

จากโอกาสทางการตลาดและความพร้อมของเจ้าของกิจการ..ร้านขนมหวานประเภทเค้กและเบเกอรี่ “Let Them Eat Cake” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น แต่ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ข้อจำกัดของสถานที่ และ Product Life Cycle ของร้านอาหารในปัจจุบันที่สั้นลง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โครงการพิเศษนี้ทำเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์คู่แข่งและตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างBrandของร้าน ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง 202 คน โดยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และใช้วิจารณญาณของผู้ทำวิจัย ได้ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานประเภทเค้กและเบเกอรี่อยู่ที่ความพอใจในตัวสินค้า รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสถานที่ การวางแผนการตลาดได้นำข้อมูลจากผลการวิจัยมาเป็นตัวกำหนดแผนการตลาด ซึ่งทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการรับประทานเค้ก (Cake Lover) และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองที่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานเพื่อสะท้อนรูปแบบความเป็นตัวเอง (Eat for Cool) ซึ่งกลยุทธ์ในการทำการตลาด จะเน้นในการเข้าสู่ตลาดอ และการสร้างประสบการณ์ร่วมกับร้าน ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด คือ สร้างยอดขาย 1 ล้านบาทต่อเดือนภายในปี 2555 และสามารถขยายสาขาได้มากกว่า 3 สาขา ภายในปี 2558ได้
“Let Them Eat Cake” is incorporated from an extensive knowledge and has accumulated a vast experience in cake shop business plus great market opportunity; hence it seems it is a prime time to start own-business. However, due to the intense competition, limitation of location and short Product Life Cycle, the marketing strategy and brand awareness are therefore strongly required. This project is to form a study and analysis on the marketing environment, competitors and target market in order to get the information for preparing the marketing strategy and building brand awareness. The study group of 202 samples of Thai men and women by non-probability sampling judge mental method, the studies showed the key factors affecting consumer behavior are the Product and Location. The marketing strategy has been developed from the research analysis and shall be used to identify the product positioning and target market group who are cake lovers (major target) and the consumer who eat for reflecting their life style (Eat for Cool as a secondary target). The goals of IMC plan are to attack the market and to create experience between consumers and the shop. This plan is created for achieving the objectives, to sell 1 million baht per month within end of 2012 and to expand the cake shop for more than 3 branches within 2014.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53823973LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram