Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการจัดการความรู้ในองค์กร: กรณีศึกษาแผนกวิศวกรรมออกแบบเครื่องกลฝ่ายวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง / สายสุนีย์ กลิ่นหอม = Knowledge management in an organization: A case study of mechanic design department in product design engineering organization for a company limited
Author Saisunee Klinhom
Imprint 2554
Descript ก-ฐ, 98 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลายๆองค์กรจึงมีหน่วยงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ดังนั้นการจัดการความรู้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน การจัดการความรู้ (KM)ภายในแผนกวิศวกรรมออกแบบเครื่องกลฝ่ายวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเครื่องมือและวิธีการเหล่านั้นมาใช้ โดยการศึกษาทฤษฎีของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงติดต่อสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงจุดเริ่มต้นและแนวทางจัดการความรู้ วิศวกรอาวุโสถึงวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ประโยชน์ อุปสรรคและปัญหา และวิศวกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบจัดการความรู้ จากนั้นนำผลที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอด พร้อมทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงผลลัพธ์และทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่ากรณีศึกษาได้นำเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการความรู้ มีการแสดงการผลลัพธ์ในด้านความรู้ทักษะของพนักงานและผลต่อองค์กร จากผลการศึกษาทั้งหมดได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือปรับปรุงระบบการจัดอบรมและข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอบรม มีเวิร์คชอปจำลองการทำงานจริงหลังจากอบรมแต่ละหัวข้อ มีการประเมินผลหลังการอบรม สร้างข้อกำหนดในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน สร้างฐานข้อมูลความรู้ของทุกคนในแผนก ควรให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้และแบ่งปันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ในแผนกวิศวกรรมออกแบบเครื่องกลและองค์กรอื่นๆที่ต้องการศึกษา เริ่มต้นการดำเนินการ หรือปรับปรุงความรู้ภายในองค์กรของตนต่อไป
Nowadays the economic situation about the business of production and distribution of goods are getting more competitive. Many organizations built the product design and development to enhance the business. It relies on an efficient staff, knowledge and experience expertise to develop a new and innovative. Therefore, knowledge management in organizations is necessary. Because of the knowledge is the key to be a sustainable growth. The objective of the study of knowledge management (KM) in the mechanical design department of the engineering design division of a private company is to demonstrate knowledge management methodology and the results of applying those tools and methods they use by studying the related theory of knowledge management. Then contact the department manager about the starting point and direction of knowledge management. After which the senior engineers about the tools used to manage this knowledge, barriers and problems. And engineers who is the user of knowledge management systems. The results was studied and transferred, including the analysis of the relationship between the results and theory. The study found that the studied case has using various tools in knowledge management. The results are expressed in terms of the skills of the employees and business results. The conclusion and suggestions are improve the training system, add the workshop of job simulation to apply the knowledge, should have the evaluation for the training, specified method to keep knowledge in data base clearly, should give the knowledge of KM to all members in department and encourage people to study and sharing to be organization culture All suggestion were dawn for the benefits of the knowledge management of mechanic design department and other organizations who seek to Study, starting the operation or further improve their own knowledge within the organization.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53826690LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram