Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ศิริพร สุวรรณทัต = Feasibility study for land development in Nonthaburi Province – The Chaipattana Foundation
Author Siriporn Suwannathat
Imprint 2554
Descript iii, 82 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับบริจาคที่ดินเปล่าจำนวน 19 ไร่ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาถึงแนวพระราชดำริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรม ทำให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสท่องเที่ยวและได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมไปในขณะเดียวกัน และทำให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ แนวโน้มของประชาชนในเมืองหลวงที่ให้ความสนใจศึกษาในด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนการศึกษาในแนวคิดนี้ รวมไปถึงการสามารถนำมาลงมือปฏิบัติจริงได้ จะเห็นได้จากการบรรจุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อีกด้วย ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมไปถึงเพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ จึงได้ศึกษาและค้นคว้าถึงปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินงาน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การดำเนินงาน และการเงิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการและผลลัพท์จากการลงทุน และแม้ว่าผลของการลงทุนจะเป็นอย่างไร ผู้ศึกษาเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าลงทุน เนื่องจากจะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
After receiving the donated land for 19 Rai or 30,400 Square Meters in Nonthaburi Province, the Chaipattana Foundation has intended to develop such land to be a learning and training center where visitors nearby can study “Sufficient economy” ideas and concepts. These will also allow people who live in the neighborhood to learn about practical agricultural techniques. Moreover, the participants will have an opportunity to travel and experience local lifestyle at the same time. As the trend towards sufficient economy among the city people and the government support to put the concept into practice has been increasing, the opportunity to develop this learning and training center is becoming more realistic. For instance, there is a sufficiency economy concept designated in the 11th national economic and social development plan for the years 2012 – 2016. In order to response to such interest and act on his majesty the king’s concept, we have studied all relevant factors effecting the project’s operation and done the feasibility studies in marketing, operational, and financial aspects. However, no matter what the feasibility analysis results or how much the return on investment would be, the project is still worth to invest as it widely benefit most people in the country.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53826489LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram