Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น ในซอยงามวงศ์วาน 22 / ธวัชชัย ลิ้มมณฑล = Business plan for 8 storeys apartment in Soi Ngamwongwan 22
Author Tawatchai Limmonthol
Imprint 2554
Descript ก-ญ, 119 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการในเรื่องของที่พักอาศัยมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปัจจัยต่างๆ โดยงานศึกษาในครั้งนี้จะพิจารณาถึงแผนธุรกิจ อพาร์ทเมนท์สูง 8 ชั้น มีจำนวนห้อง 68 ห้อง ตั้งอยู่ในซอย งามวงศ์วาน 22 ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเป็นทำเลที่มีแนวโน้มที่จะเติบโต มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยหนุนด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อของระบบรถไฟลอยฟ้า BTS แนวโน้มการเพิ่มของสำนักงาน และ แนวโน้มการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในพื้นที่ใกล้เคียง จากการวิเคราะห์ลูกค้า โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยในการเลือกเช่า อพาร์ทเมนท์ พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ คือ ความปลอดภัย ทำเลที่ตั้งใกล้สถานที่ทำงานและสถานศึกษา และการคมนาคมที่สะดวก ซึ่งข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถามนั้นจะนำไปใช้ในการวางตำแหน่งทางการตลาดและออกแบบส่วนผสมทางการตลาด ได้ ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ในแง่ของการบริหารการเงิน โครงการจะใช้การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยใช้ทั้งจากส่วนของเจ้าของและเงินกู้ โดยที่ใช้ส่วนของเจ้าของประมาณ 22.8 ล้านบาท (80.3%) และส่วนของเงินกู้ 5.6 ล้านบาท (19.7%) ด้วยแหล่งเงินทุนทั้งสองนี้ ทำให้โครงการมีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 9.94% พบว่าโครงการมีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 7,432,621 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการที่ 20 ปี เท่ากับ 13.13% และเมื่อคำนวณระยะเวลาการคืนทุนพบว่าอยู่ที่ 7 ปี 6 เดือน 3 วัน โดยการที่มีค่า NPV เป็นบวก และมีค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ มากกว่าค่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงให้เห็นว่าโครงการซีเอส อพาร์ทเมนท์ เป็นโครงการที่เหมาะสมในการลงทุน
Residential sector in Bangkok Metropolis and Suburbs are the high demanding area and tend to increase constantly due to various factors. Therefore, this study is to formulate 8 storey - 68 rooms apartment in Soi Ngamwongan 22 business plan. According to linkage to BTS sky train and increasing office workers and students in nearby area, Soi Ngamwongan 22 is an important Bangkok Metropolis area continuing to prosper. In addition to customers’ questionnaire analysis, it is found that the factors influencing decision making in renting an apartment are safety, location , and convenient transportation. The analysis result of this market survey is leading to new market positioning and marketing mix that better meet customers’ need in apartment industry From financial management view, this project is financed by two sources of fund. The first initial investment comes from the equity financing approximately 22.8 million Baht (80.3%) and the latter comes from the debt financing about 5.6 million Baht (19.7%). Consequently, the Weighted Average Cost of Capital (WACC) of this project is yield to 9.94%, which results in Project’s Net Present Value (NPV) at 7,432,621 Baht. Moreover, project’s 20-year Internal Return Rate (IRR) is 13.13% with the payback period of 7 years 6 months and 3 days. According to the positive NPV and the greater IRR than WACC, this project is feasible for investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53824509LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram