Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดเว็บไซต์ซุปเปอร์เซิร์ช / บริพันธ์ ภานุสุนทร = Marketing plan of supersearch website
Author Boripan Panusoontorn
Imprint 2554
Descript M, 153 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้เป็นการศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของเว็บไซต์ ซุปเปอร์เซิร์ช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างฐานลูกค้า และสร้างยอดรายได้ให้แก่เว็บไซต์ จากสภาวะปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนามากขึ้นในทุกๆปี ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากจึงมีการศึกษาข้อมูลของสินค้าและบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการวางแผนการตลาด ผู้จัดทำจึงต้องทำการค้นหาปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตลาด ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และพฤติกรรมของผู้บริโภค จากผลการวิจัยพบว่า บทวิจารณ์ของผู้บริโภคคนอื่นที่เคยซื้อและทดลองใช้สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากกว่าข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการ และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้บริโภคจำนวนมากมีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์มากกว่าการซื้อสินค้าแบบออนไลน์ จากสาเหตุที่กล่าวมา ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ซุปเปอร์เซิร์ชขึ้นมา โดยพัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ให้รองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ได้จากการวิจัย ซึ่งก็คือการสร้างระบบที่มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บริโภค เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเจาะกลุ่มไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทออฟไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของเว็บไซต์ซุปเปอร์เซิร์ช เนื่องจากระบบเว็บไซต์ที่มีอยู่ในตลาดยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีพอ ผู้จัดทำได้ทำการวางแผนการตลาดระยะสั้น ในระหว่างปลายปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างยอดรายได้ 1,200,000 บาท และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้อยู่ในอับดับหนึ่งในห้า ซึ่งแผนการตลาดจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด ทั้งด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค รวมถึงได้มีการควบคุมและประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนการตลาด และกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้
The study of this project is to set a strategic marketing plan for Superserch Website. The objectives are to create brand awareness, to penetrate the internet market and to generate revenue for the website. Nowadays, the improvement of technology is on the upward trend year by year. Therefore, most consumers tend to search details of products and services before making a decision to purchase. To develop an effective marketing plan, the marketing plan was initiated by studying the external factors, the internal factors and the consumer behaviors. Results from the marketing research show that most customers are inclined to trust other consumers’ reviews rather than the information of product and services. In addition, most consumers are more confident with the offline shop rather than the online shop. As a result, the Supersearch website was built by following the ideas from the research findings. Supersearch will provide the enough information consumers are looking for while other websites cannot manage to increase an opportunity to penetrate in this market. The marketing plan was created for a short period from the fourth quarter of the year 2012 to the end of year 2013. The objectives are to achieve the sales target 1.2 million baht and be one of the top five shopping website in Thailand. The marketing plan is included with the marketing mix strategy which consists of product strategy, price strategy, channel strategy, integrated marketing communication, public relation, customer experience management. In addition, an evaluation and a contingency plan are also included in the marketing plan.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53824888LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram