Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเว็บไซต์บริการท่องเที่ยว TRIPSIRI.COM / ชาคร จองวรรณศิริ = Business plan for tourism website TRIPSIRI.COM
Author Chakorn Jongwannasiri
Imprint 2554
Descript ก-ฑ, 145 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเว็บไซต์ให้บริการท่องเที่ยว Tripsiri.com โดยเริ่มจากการศึกษาทัศนคติและความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้า นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมของการท่องเที่ยว ภาพรวมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คู่แข่งขัน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท จากการทำวิจัยความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ มีการค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทาง ทำการสำรองการเดินทาง ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวล่วงหน้า โดยปัจจัยที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือราคาของบริการ ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และการได้รับคำแนะนำบอกต่อจากผู้ใช้บริการด้วยกันเอง ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์จึงเริ่มจากการใช้ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจมาเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้าง One stop service ในการให้บริการ และแตกต่างจากคู่แข่งขัน ด้วยการมีปัจจัยทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงมีความจำเป็นในการวางแผนธุรกิจทั้งในส่วนของแผนการบริหารจัดการให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามกำหนดเวลา แผนทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรมีความสามารถเพียงพอในการพัฒนาเว็บไซต์ แผนการเงินให้มีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแผนการตลาด ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดยอดใช้บริการที่เติบโตขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ในใจลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอของลูกค้า จนเกิดเป็นความเชื่อมั่น ความผูกพันระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้า และบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
The main objective of this project is to create a business plan for “Tripsiri.com”, tourism Website by studying consumers’ attitudes and perceptions in order to develop a website which can meet their expectations. Furthermore, business plan includes an analysis of tourism business environment, e-commerce, competitors as well as the company’s internal factors. The result of this research shows that most customers usually plan a trip by searching information and making reservations in advance through the internet. Major factors that affect their decision makings are Price, Reliability of information and Word of Mouth. Tripsiri.com, therefore, aims to provide ‘one stop service’ that integrates all those factors to serve the customers and to differentiate its services and products from the other existing websites. In order to achieve company’s objectives, Tripsiri.com has to design business plan that can cover the developed website in management plan as scheduled, capable staffs to manage the website and at least 15% return in financial plan. In term of marketing, the company adopts the marketing mix, customer relationship management and customer experience management as the key strategies for the growth of service revenue, high brand awareness and customer loyalty which will consequently result in achieving financial targets.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53824063LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram