Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสังคมศาสตร์บูรณาการ / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, บรรณาธิการ
Imprint นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 266 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

แนวคิดพื้นฐานก่อนการจัดการความรู้ / ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย -- อาเซียนศึกษา : พัฒนาการและความสำคัญในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ -- เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม / วนิพพล มหาอาชา -- นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เสรี วรพงษ์ -- บริโภคศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม / สุภาภรณ์ สงค์ประชา -- การบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในบริบทโลกและบริบทประเทศไทย / คนางค์ คันธมธุรพจน์ -- พฤติกรรมการทุจริตในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา / ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ -- การบูรณาการร่วมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนกับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / สุณีย์ กัลยะจิตร -- ญาณวิทยา กระบวนทัศน์ วิธีวิทยาแนวสตรีนิยมกับการแสวงหาความจริงทางสังคม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ -- มหิดลธรรมกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร / แสงเทียน อยู่เถา -- การเสริมสร้างศักยภาพ / ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล


สังคมศาสตร์ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)300 สม532CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram