Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านค้าอาหารสุนัขออนไลน์ / ปฎาวุฒิ ล้อสมทรัพย์ = Business plan for dog food online shop
Author Padawuth Lorsomsarp
Imprint 2554
Descript ก-ซ, 95 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจของร้านค้าอาหารสุนัขออนไลน์ เนื่องจากคนนิยมเลี้ยงสุนัขกันมากขึ้นประกอบกับผู้เลี้ยงต่างเอาใจใส่สุนัขของตนและหันมานิยมให้อาหารสุนัขสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการเลี้ยง ธุรกิจอาหารสุนัขจึงมีแนวโน้มเติบโตและเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจนี้ และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ในการศึกษาค้นคว้า ผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการจัดทำแบบสำรวจความต้องการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้บริโภคผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากบทความทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ของคู่แข่งขันร่วมด้วย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ กลุ่มลูกค้าที่มีการเลี้ยงสุนัขต้องการอาหารสุนัขที่มีคุณภาพ เพื่อให้สุนัขที่เลี้ยงไว้มีสุขภาพดีได้สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ โดยมีแผนการตลาดที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่รวดเร็ว ในส่วนการส่งเสริมการตลาดจะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากการประมาณการทางการเงิน พบว่าโครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2.56 ปี โดยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,896,288 บาท และให้อัตราผลตอบแทนภายใน 51 % โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 732,260 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่น่าลงทุน เพราะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน และยังให้อัตราผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ
This plan is managed for developing business plan of dog food online shop. Now most of people love to have dogs as friends and take good care of them by using dog food which is convenient to feed. Trend of dog food business grow up and it’s good opportunity for doing this business. Besides it’s possible for doing E-commerce of this product. Due to studying and searching, I collect primary data from doing questionnaires for surveying consumer’s need in buying dog food through internet. Moreover,I study secondary data from academic articles of internet and competitors’ websites for assessing outside environment such as analysis of internet technology ,economic ,industry ,competitors and consumers for bringing the data to apply in marketing , process and monetary plan correctly The target is group of consumers who need high quality dog food nutrition for healthy dogs So the marketing plan is to present high quality product with quick service for marketing promotion will aim to public relation on internet. From finance assessment is found that this project can refund the capital within 2 years 7 month payback period with 1,896,288 Bath Net Present Value with a 51% internal rate of return. This Project investment 743,260 Bath


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53824945LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram