Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้การให้บริการเว็บไซต์สาหรับติดตามราคาหุ้นในประเทศไทย / เทอดไท ฉันทะ = The feasibility study of Thai stocks tracker service web site
Author Terdthai Zhanta
Imprint 2554
Descript ก-ฌ, 97 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในกิจการการพัฒนาเพื่อเว็บไซต์เพื่อให้บริการการติดตามข้อมูลของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านการตลาด ด้านการดาเนินงานและด้านการเงิน ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดพบว่าการให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้เพราะจานวนนักลงทุนที่มีการซื้อขายหุ้นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ทในปัจจุบันมีจานวนมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น อีกทั้งเว็บไซต์ในลักษณะนี้ในปัจจุบันยังคงมีจานวนไม่มากทาให้การแข่งขันยังไม่อยู่ในระดับที่สูงมากจนเกินไป ในด้านการดาเนินงานพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยนั้นมีความพร้อมค่อนข้างมาก ทาให้ต้นทุนในการจัดหาหรือใช้บริการจากเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนและค่าการตลาดถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ครองสัดส่วนสูงสุด การวิเคราะห์ทางด้านการเงินพบว่าโครงการใช้เงินลงทุน 2 ล้านบาท ดาเนินกิจการในระยะเวลา 3 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับ 1.5 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 2 เดือน มีอัตตราผลตอบแทนภายในของโครงการอยู่ที่ 36.79% จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงการมีความน่าสนใจในการลงทุน
This independent study has been made to study the feasibility of operating web site that provides services to individual investors. The services include stocker price tracking and information about the investment in Thailand stock market. The study is separated into 3 parts which are marketing, operational and financial aspects. According to marketing feasibility study, the user base of internet trading account is large and is growing up. Where there are not many web sites that provide services or information of stock trading. The competitiveness of the industry is low and this makes this project attractive. The feasibility study of operation shows that the developed technology, infrastructure and the maturity of web site technology will lead to low cost of technology investment. The major expenses are salary and marketing expense. According to financial feasibility study, the project total investment is 2 million Baht in 3 years operation. The net present value is 1.5 million Baht and the payback period of 2.2 years. The internal rate of return is 36.79%. This study shows that the project is profitable.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53824406LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram