Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorณัฐพล อุบลเหนือ
Titleศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในประเทศเวียดนามของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ณัฐพล อุบลเหนือ = A feasibility study of developing a coal-fired power plant project in Vietnam of EGAT International Company Limited / Nuttaphon Ubolnuar
Imprint 2555
Descript ก-ฏ, 122 แผ่น, ภาพประกอบ,แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเวียดนามของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ และศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนในโครงการ อีกทั้งเพื่อศึกษาความเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันลดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อโครงการ ประเด็นสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ความเป็นไปได้ทางการตลาด เทคนิคและการจัดการ และการเงิน ด้านการตลาด รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 7 เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้รองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประเทศอย่างรวดเร็ว
และได้ออกนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน ทางเทคนิคและการจัดการ บริษัทได้เลือกลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเวินฟง ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญา BOT เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าจะตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเวินฟงและใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าชนิดบิทูมินัส สำหรับประเด็นทางกฎหมายที่พิจารณาพบว่าเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ด้านการเงิน พบว่า อัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับ 13.10% และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,007.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะคืนทุนประมาณ 14 ปี และคำนวณต้นทุนไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ยตลอดโครงการลงทุนได้เท่ากับ 0.0658 เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ดังนั้นสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ทั้งสามด้านและมีความเหมาะสมที่บริษัทจะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้
The feasibility study of developing a coal-fired power plant in Vietnam of EGAT International Company Ltd, is aimed for preparation and arrangement of investments in Vietnam and to study the interest rate of return measured the profitability of investments, including the risk managements that probably impact the development project. The key study of this feasibility is composed of 3 aspects, marketing, technique and management, and finance. Regarding the marketing aspect, Power Development Master Plan VII is developed to cope with the increase in the national power demands as result of rapidly economical growth. Hence, the policy to invite the foreign investors for the involvement and participation is also encouraged and exercised.
As for technique and management aspect, the company decides to develop Van Phong Power Plant Project Block 2 with the installed capacity of 1,320 MW under BOT contract for a period of 25 years. The plant is located in Van Phong Economic Zone and utilizes the imported bituminous coal for the generation. In addition, several laws of Vietnam are passed on to accommodate the activities of investments by the foreigner. In respect of financial aspect, the financial analysis is found that the interest rate of return is 13.1% with the net present value at 1,007.73 million US dollar, whilst the payback period is approximately 14 years. The project can provide Levelized Electricity Cost at 0.0658 US cent/kWh which is within appropriate scale. In this regard, the project has possibility in all aspects and is feasible for the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829510LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram