Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านขายของเล่นเด็กบนอินเทอร์เน็ต / มนตรี หวังธารงค์วิทย์ = Business plan for toy shop on internet
AuthorMontri Whangthamrongwit
Imprint 2555
Descript ก-ฎ, 73 แผ่น, ภาพประกอบ,แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจร้านขายของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการบนอินเทอร์เน็ต โดยทาการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการทาแบบสอบถาม เพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากบทความทางวิชาการ วารสาร อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์คู่แข่งขัน ผู้จัดทาได้ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจอันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งและวิเคราะห์ลูกค้าร่วมกับการวิเคราะห์ภายในเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการตลาด การดาเนินงานและการเงิน ทั้งนี้แผนธุรกิจร้านขายของเล่นเด็กบนอินเทอร์เน็ตจัดทาขึ้นบนพื้นฐานธุรกิจของผู้ศึกษา “iPheme Kid Shop” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ขายเสื้อผ้า เครื่องประดับเด็กเล็ก โดยการดาเนินกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในตราสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้า ทางด้านการตลาดได้จัดวางแผนดาเนินการผ่านทางกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด นาเสนอสินค้าของเล่นเด็กที่มุ่งเน้นเสริมพัฒนาการให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองจาหน่ายในราคาที่คุ้มค่าและรองรับด้วยความหลากหลายของการบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจะใช้ช่องทางหลากหลายและทันสมัย พร้อมการส่งเสริมการขายแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อทาการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่วางไว้ จากการประมาณการทางการเงินโดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่า โครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายใน 2.98 ปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,464,198 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายใน 50.57% ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี และให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ
The Objective of the independent study is to develop a business plan for Toy Shop on Internet. Using primary information from questionnaires on the needs of target consumer and secondary information which is articles, journals, internet and competitor’s website. The researcher conducts the study of external business environment, including industry analysis, competitor analysis and customer analysis, combinded with internal considerations to use as reference data for developing marketing strategies, business operations and finacial plans. All business planning is based on the researcher's business "iPheme Kid Shop", which is a online retailler selling clothes and accessories for babies. The business elite plan primarily focuses on the uniqueness from competitors and the ability to access to consumer throughly and efficiently. To establish brand awareness and customer confidence toward the store, the marketing plans are built through the use of mixed market strategy by offering educational-boost/child development toys to parents in reasonable price as well as providing variety of services and modern distribution channels. Integrated marketing communications (IMC) approach is also used to improve the sale efficiency, and ensure all strategies is executed as planned. From the financial forecast, we believe that this project will pay back in 2.98 years with the NET Present Value (NPV) of 1,464,198 Bath and Internal Rate of Return (IRR) 0f 50.57%. The project matches the payback period of 3 years requirement while offering a satisfactory rate of return. This means together with a possible marketing plan and efficient operation, the project will be very suitable and worth the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830353LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram