Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงลงทุนซื้อเรือเดินสมุทรของบริษัท AAA / สุทธิพงษ์ มีหกวงค์ = Feasibility study of investing in marine ship of AAA Company
Author Suttipong Meehokewong
Imprint 2555
Descript ก-ฐ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องจากองค์ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจการขนส่งทางทะเลยังไม่เป็นที่เเพร่หลายนัก เเม้ว่าการ ส่งออกจะเป็นรายได้หลักของประเทศ ผู้ทำการศึกษาจึงสนใจในการศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆของธุรกิจ ดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสภาวะอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ในการศึกษาชิ้นนี้ผู้ทำการศึกษา มุ่งเน้นไปยังการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนซื้อเรือเดินสมุทรโดยอาศัยโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ บริษัทสมมติชื่อ AAA เป็นพื้นฐานในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ศึกษาประวัติเเละทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อ เป็นเเนวทางในการค้นคว้าเเละสร้างสมมติฐานทางการเงิน รวมถึงศึกษาข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งในเเละต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงสภาวะเเละปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อเรือเดินสมุทรของบริษัท AAA ในสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราค่าระวางของบริษัทคือสภาวะเศรษฐกิจเเละอุปทานของเรือในตลาดการ ขนส่งทางทะเล การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนซื้อเรือเดินสมุทรขนาดระวาง 12,000 เดทเวท ตันที่ราคา 9 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา กำหนดระยะเวลาโครงการ 10 ปี พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 494,094.99 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เเละอัตราผลตอบเเทนภายในร้อยละ 11.554 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราคิดลดที่ร้อยละ 10.57 เเล้วสามารถสรุปผลได้ว่าโครงการนี้เหมาะสมต่อการลงทุน เเต่เนื่องจากอัตราผล ตอบเเทนภายในเเละต้นทุนเงินทุนมีความเเตกต่างกันเพียงร้อยละ 0.984 จึงสรุปว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงพอ มากเเละจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันสุทธิพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโครงการคืออัตรา ค่าระวางที่มีความผันผวนสูง ผู้ทำการศึกษาจึงเเนะนำว่าควรพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด, นโยบายใน การควบคุมต้นทุนอย่างใกล้ชิดเเละการจัดการความเสี่ยงทางการเงินควรนำมาใช้
In Thailand, knowledge in international sea transporation are not relatively well – known, even export is a major part of Thailand economic growth. Therefore, this study focus on sea transportation business components and factors that effect the business. In this study, feasibility of investing in marine ship is based on AAA company‘s structure as business and operational model. Business history and information are obtained from ship owner and others,both domestic and international firms as a role model for study business ‘s situation and factors that play a major role in sea transport business. As a result of this feasibility in the currentl economic situation, it is discovered that numbers of ship supply are the key factor that effect freight charge. Feasibilty study is modeled based on 12,000 dead weight ton dry bulk carrier ship with 9 millions US Dollar value, 10 years project time period. Financial model show the project evaluation with 494,094.44 US Dollar Net present value and 11.54% Internal Rate of Return compared to Weighted Average Cost of Captial at 10.57%. It can be summarized that financial feasibility of this project is quite risk and the most sensitive factor in this business is the freight charge fluctuation. Therefore marketing feasibility and cost control policy should be closely monitored and financial risk management should be implemented.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830914LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram