Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดของบริษัท วิน-วิน จำกัด / สายฝน เตชพิสมัย = Marketing plan of Win-Win Company Limited
Author Saifon Techapitsamai
Imprint 2555
Descript ก-ฐ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณามากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และตระหนักถึงองค์กรธุรกิจของตนนักการตลาด นักโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องหาวิธีการสื่อสารของแบรนด์กับลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยในปัจจุบันนิยมใช้การตลาด Below-the-line มากขึ้น ผ่านทางวัสดุสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโฆษณา Banner เป็นต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจัดทำแผนการตลาดสำหรับกิจการที่ต้องการเปิดร่วมกับครอบครัวขึ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันและโอกาส วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ และแก้ไขจุดอ่อนทางการตลาด รวมทั้งศึกษาถึงความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของลูกค้าเป้าหมายด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากบทความที่เกี่ยวข้อง แล้วนำไปวิเคราะห์ด้านต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านการบริการของพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพและราคาไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นวางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นกิจการซึ่งมีบริการเป็นเลิศ โดยใช้กลยุทธ์Service Differentiate มุ่งเน้นการบริการที่โดดเด่นสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า ประกอบกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านการบริการ (Service Strategies) อีกทั้งจัดทำระบบ CRM เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว สำหรับการสร้างการรับรู้ในตัวกิจการซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม ใช้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการขายโดยพนักงานขาย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด
According to many organizations focus more on the media of print. This is because it is able to explore the business perception to targeted customers. Marketer, propagandist, and public relation officers shall create many diverse marketing communications in branding to targeted customers. In present, below-the-line is more popular tool through printing media for example Banner. Therefore researcher develops the marketing plan for running business with family in order to study and analyze competition and opportunity. Marketing plan is to increase income and improve marketing weakness. In addition, this article studies unsatisfied targeted customer needs by in-depth interview and related literatures and then analyze in many aspects. The findings of this study indicate that customers give the most attention on the services. This is because quality and price are not significantly difference. Researcher therefore identify the business positioning on the excellent services by using Service Differentiate Strategy by emphasize on outstanding services. Furthermore marketing mix strategies especially services strategies and CRM system are implemented for create long-term relationship with customers. For new business perception in this industry, researcher employs the integrated marketing communications strategy by focusing on the sale representatives who are the best front line for company in approaching targeted customers.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830857LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram