Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorปัทมา อมรพิทักษ์
Titleแผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / ปัทมา อมรพิทักษ์ = Business plan - healthy restaurant for senior citizen / Pattama Amonpitak
Imprint 2555
Descript ก-ถ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

แผนธุรกิจ “ร้านอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูอาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทำให้ประชากรไทยและรวมถึงประชากรโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน มีอัตราและจำนวนผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่การดูแลสุขภาพที่เน้นไปในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจ โดยธุรกิจจะจับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานอายุตั้งแต่ 41 ปีเป็นต้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความใส่ใจเรื่องสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจตลาดอาหารและตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจได้มองเห็นปัญหาของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพในเรื่องของความไม่รู้ว่าอาหารที่ควรหรือไม่ควรรับประทานคืออะไร และปริมาณเท่าไรถึงจะพอเหมาะ กอปรกับการประกอบอาหารเองที่บ้านเป็นวิธีที่ยุ่งยาก ใช้เวลามาก และมีค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจนี้จึงได้นำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆให้กับผู้บริโภค และมีเมนูอาหารเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว แสดงปริมาณสารอาหารที่จะได้รับ และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทาอาหารโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งธุรกิจนี้จะจัดตั้งในรูปของบริษัทโดยมีเงินลงทุนอยู่ที่ 2,000,000 บาท จากการวิเคราะห์แผนการเงินพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนที่ 2 ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 77% เห็นได้ว่า ธุรกิจมีศักยภาพในการทำกำไรและเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
The purpose of this business plan for “Healthy restaurant for Senior Citizen” is to study and construct how to make a successful business of selling healthy food, tailor-made for senior citizen, ones with congenital disease in particular. It is also to assess the feasibility of the business in both short and long terms. Along with Thailand and the world’s rapid changing in economic, environment and social structure, people tend to have sickness easier with numerous new disease and symptom discovered from time to time. Therefore people are now focusing more on preventive action rather than medical curing or treatment. The researcher found the great opportunity to catch the demand of people of 40 years-old or more, who, the research said, pay attention to their health more than any. This healthy food market is huge and still growing very fast, driven mostly by people’s uncertainty of what to eat to be healthy, in which frequent or portion. These doubts together with the hectic of life lead people to eat outside, dine in the restaurant more regularly and indicate another good sight for the business that can serve right dietary and trustworthy food (certified by dietary doctors) for them. This business is a company found originally with 2,000,000 THB. The study shows that the ROI of the business is 77% and the breakeven point can be seen after the first 2 years. So it’s fair to say that the business is a potential and profitable one which yield a good return comparing to nowadays tough economic.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829933LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram