Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศมลวรรณ วรกาญจน์
Titleการเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา / ศมลวรรณ วรกาญจน์ = Sanitary landfill site selection and preparation for post used, case study : Chacheangsao Municipality / Samonwan Worrakan
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30090
Descript ก-น, 191 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่

SUMMARY

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด เสนอแนะปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อหาศักยภาพการใช้งานพื้นที่หลังการฝังกลบเสร็จสิ้น ศึกษาปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเสนอแนะพื้นที่ที่เหมาะสมให้แก่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า มี 8 เกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้พิจารณา คือ ควรมีระยะห่างจากจุดกำเนิดขยะในระยะ 10-15 กิโลเมตร ควรอยู่ห่างจากถนนหลักไม่เกิน 7.5 กิโลเมตร ไม่ควรมีความลาดชันมากกว่า 3% ควรมีดินที่ระบายน้ำได้ต่ำ อยู่ห่างจากแหล่งน้ำผิวดิน ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร มีน้ำใต้ดินที่ลึกมากกว่า 20 เมตร ควรอยู่ห่างจากชุมชนหนาแน่นปานกลางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร และมีการใช้ที่ดินในปัจจุบันเป็นที่เหมืองเก่าหรือบ่อขุดเก่า หรือเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้ารกร้างหรือพื้นที่รอการพัฒนา นำเกณฑ์มาสร้างแบบจำลอง แล้ววิเคราะห์ด้วย Arc/GIS หลังจากนั้นทำการประมาณการปริมาณขยะในอนาคต เพื่อคำนวณหาขนาดของพื้นที่ฝังกลบที่เหมาะสม
จากกรณีศึกษาพบว่า พื้นที่ฝังกลบขยะเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้ว จะมีการพัฒนาเพื่อใช้งานเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ 3 ประเภทคือ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสนามกีฬา โดยสามารถสรุปปัจจัยในการประเมินหาศักยภาพเพื่อใช้งานพื้นที่หลังการฝังกลบ 6 ประการ คือ การใช้งานพื้นที่โดยรอบ ทิศทางการเติบโตของเมือง ความหนาแน่นของประชากร การเข้าถึง คุณภาพเชิงทัศน์ และความต้องการพื้นที่สาธารณะ
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด มีขนาดประมาณ 776 ไร่ อยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ห่างจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 60 กิโลเมตร และหลังการฝังกลบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้เป็นที่สะสมและวิจัยพันธุ์ไม้ และเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนได้ โดยเกณฑ์และแบบจำลองในการหาพื้นที่ และปัจจัยในการหาศักยภาพการใช้งานหลังการฝังกลบที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อหาพื้นที่ฝังกลบขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่น้อยที่สุดในพื้นที่อื่นๆได้ และยังสามารถทำให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของพื้นที่ในอนาคตได้อีกด้วย
The objectives of this research are to determine criteria for sanitary landfill site selection; identify factors that should be considered in finding potential for post used; and to propose appropriate site to construct sanitary landfill for Chacheongsao Municipality. This study finds 8 criteria for sanitary landfill site selection consisting of (1) the distance should be approximately 10-15 km. from source of garbage; (2) the area should be situated less than 7.5 km. from main road; (3) the slope should not more than 3%; (4) the soil should have poor drainage capacity; (5) the distance from surface water should be at least 1,000 m.; (6) the underground water is deeper than 20 m.; (7) the location should be further from medium density community at least 2,000 m.; and (8) the existing land use should be old mining site, abandon pond or field; and undeveloped lands. Then, the diagram models to run the Arc/GIS was formulated, and the amount of future’s garbage was estimated in order to figure out the appropriated land size for sanitary landfill.
From case studies, this research finds 3 types of sanitary landfill post used which are park, botanical garden, and sport facility. The type of post used was considered according to 6 factors, which are the surrounding land use, direction of city growth, population density, accessibility, visual quality, and type of public area that needed.
Result from the analysis shows that an appropriate site is 776 rai, situated in Khon Hin Sorn, Phanom Sarakham, which is 60 km. away from Chacheongsao Municipality. The recommended post used is a botanical garden that can be used for research and recreation. Models created in this study can be applied to perform sanitary landfill site selection in any area, which will minimize an environmental impact while benefit to community. The factors identifying potential of post used can also be applied to any sanitary landfill site, which can make people aware of other benefit of the site.


Waste disposal sites -- Thailand -- Chacheangsao Sanitary landfills -- Thailand -- Chacheangsao Land use -- Thailand -- Chacheangsao Land use -- Environmental aspects Geographic information systems Real estate development -- Thailand -- Chacheangsao สถานที่กำจัดขยะ -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา หลุมฝังกลบขยะ -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา การใช้ที่ดิน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา การใช้ที่ดิน -- แง่สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- ฉะเชิงเทราLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram