Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเว็บไซต์จำหน่ายของเล่นเด็ก / ณัฐพล ลาภประเสริฐ = Business plan of an online toys shop website
Author Nattapon Larpprasert
Imprint 2555
Descript ก-ฑ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับเว็บไซต์จำหน่ายของเล่นเด็ก ผู้จัดทำได้มองเห็นโอกาสการเจริญเติบโตและความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว การศึกษาจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการซื้อของเล่นเด็กของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความทางวิชาการ อินเทอร์เน็ต รวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ รูปแบบการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาวะตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาวะตลาดของเล่นเด็ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท โดยกลยุทธ์หลักที่ใช้คือการสร้างประสบการณ์การซื้อที่แตกต่าง มีคุณภาพการบริการที่สูง และสร้างความสะดวกสบายในการซื้อสูงสุด ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย มีข้อมูลสินค้าครบถ้วน และรับประกันความพึงพอใจในสินค้าที่มากกว่าคู่แข่งขัน จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า โครงการสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3.27 ปี โดยมีมูลค่าสุทธิ 969,253 บาท และมีอัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับร้อยละ 45.64 ภายหลังการคิดลดที่ร้อยละ 10 ซึ่งถือได้ว่าให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความไวของโครงการพบว่า โครงการมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยต่างๆได้ค่อนข้างดี จึงเป็นแผนธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
The objective of this independent study is to develop a business plan for an online toys shop website. The author found that it has a great opportunity in business’s growth and possibility for the business. The study using primary data which are questionnaires on the toys purchasing behavior and attitude of target customer and secondary data from article, journals and online retailing stores. The author summarized the concept and theory related about e-commerce business as well as toys retailing business environment which included e-commerce business format, e-commerce market situation, toys and games market situation, external environment analysis, competitive analysis, success factor and customer analysis for applying to business strategy and also to set the business organization vision, mission and objective. The business strategy focuses on creating the differentiated shopping experience with premium quality service and the most convenience shopping process using simple and easy to use website design, perfect product information and superb customer satisfaction guarantee policy. The financial forecast demonstrates that the business project will pay back in 3.27 years with the Net Present Value (NPV) of 969,253 Baht and Internal Rate of Return (IRR) of 45.64% at the discount rate of 10%. This project can offering a satisfactory rate of return and will be very suitable and worth the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829498LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram