Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleม(า)นุษย์โรแมนติค
Author โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา
Imprint กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 363 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ม(า)นุษย์โรแมนติคกับหลากหลายวิธีความคิด : ชาตินี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ -- มนุษย์โรแมนติคกับการบริโภค "ภาพ" เสรี -- ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ : ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้ -- อาณาเขตสาธารณะ/ประชาสังคมและนักมานุษยวิทยากับคนชายขอบ -- ชาติพันธุ์วรรณาในความเป็นซับเจคต์ของนักมานุษยวิทยา : "จริยธรรม" ระหว่างการหาความจริงและการสร้างความจริง -- จาก "ประเพณีประดิษฐ์" สู่ความหลากหลายของ "วัฒนธรรมศึกษา" อาทิ "วัฒนธรรมสายตา"


วัฒนธรรมกับการศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library301 ธ285มCHECK SHELVES
Political Science Library301 ธ285มCHECK SHELVES
Political Science Library301 ธ285มCHECK SHELVES
Arts LibraryGN29 ธ155มCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ธ285มCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ธ285มCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram