Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดร้านยาฟาสซิโน / ปิยนุช โอภาสานนท์ = Marketing plan for Fascino
Author Piyanuch Opasanon
Imprint 2555
Descript ก-ฒ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ร้านยาฟาสซิโนเป็นร้านยารูปแบบแฟรนไชส์แห่งแรกในประเทศไทยและมีจานวนสาขาแฟรนไชส์มากที่สุดในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งในปี.2526 บนถนนพรานนก ภายใต้ชื่อ เภสัชสัมพันธ์ และเริ่มตั้งเครือข่ายร้านยาฟาสซิโนในรูปแบบการให้อนุญาตสิทธิเช่าช่วงหรือแบบแฟรนไชส์ในปี 2540 ถือเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจร้านยาแฟรนไชส์โดยคนไทยเป็นรายแรกของประเทศ ปัจจุบันร้านยาฟาสซิโนมีเครือข่ายกว่า 80 ร้านกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ยาครบวงจร (Health Center) จาหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสาอาง อุปกรณ์ผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปมากกว่า 8,000 รายการ ปัจจุบันร้านยาในประเทศไทยมีจานวนสูงขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ปัญหาหลักที่พบคือ ร้านยาส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า เนื่องจากยังไม่มีร้านใดที่ทาการตลาดอย่างจริงจังในเรื่องของการทาให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์ของร้านยาได้เป็นอันดับแรก (Top of mind) เมื่อมีความต้องการในการเลือกใช้บริการร้านยา
การวางแผนการตลาดร้านยาฟาสซิโน สาหรับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ให้ลูกค้าได้เกิดความตระหนักในตราสินค้า และให้ร้านยาฟาสซิโนเป็นที่รู้จักและลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการใช้บริการร้านยา โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า อีกทั้งกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย และมีการนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอการประเมินผลการดาเนินงาน การกาหนดตัวชี้วัดต่างๆ และแผนสารอง เพื่อเป็นการควมคุมให้แผนการตลาดของร้านยาฟาสซิโน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในที่สุด
Fascino is the first franchising drugstore which has a great number of branches in Thailand. It was established in 1983 in the name of “Relationship of Pharmacy” sited on Prannok road. Fascino started the drugstore network in form of licensing or franchising drugstore in 1997. It was the first franchising drugstore which is initiated by Thai people. Nowadays, Fascino has more than 80 branches in all regions of the country. All branches were established as Health Center which provided more than 8,000 different kinds of products such as Medicine, Vitamin and Supplementary Food, Medical Cosmetics, Patient Device, Medical Equipment and Health Products. The number of drugstores in Thailand has increased with a severe competition. The main problem of the drugstores is not known and recognized by the customer because no drugstore realize to do marketing plan to reach “Top of mind” of the drugstores.
The main objective of this independent study is to create brand awareness and to build up Fascino to become the “Top of mind” of consumers’ perceptions of the drugstore. In this situation, Product and Service differentiation are the most important marketing strategy to position the stand-out from other competitors. Moreover, the other important strategies are customer experience management, multi-channel strategy, Integrated Marketing Communication such as Advertising, Public Relations and Marketing Activity. In addition, this study also provides the operation evaluation, key performance indicators and contingency plan to be ensured that Fascino could operate more efficiently and effectively.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829985LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram