Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านเพื่อสุขภาพและความงาม กรณีศึกษา ร้านวัตสัน ในอาคารสานักงาน / พีรศักดิ์ กลั่นหอม = Strategy marketing plan for health & beauty store case study Watsons Store in office building
AuthorPeerasak Klanhom
Imprint 2555
Descript ก-ญ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ร้านวัตสันเป็นร้านค้าปลีกเฉพาะทางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย กาลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากคู่แข่งโดยตรงอย่างร้านบู๊ทส์ ในการที่จะรักษาตาแหน่งผู้นาตลาดได้นั้น จาเป็นที่จะต้องดาเนินการแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงทางานในเขตกรุงเทพมหานครอายุ 18-39 ปี พร้อมการวางภาพลักษณ์ทางการตลาดคือการเป็นร้านค้าที่คุ้มค่าการจับจ่าย พรั่งพร้อมด้วยสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งกลยุทธ์ทางด้านราคาจะเน้นที่ความคุ้มค่า กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์จะเน้นที่สินค้ามีความหลากหลายทั้งทางด้านประเภทสินค้าและผู้ผลิตครบตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดจะมุ่งไปที่การทากิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสารเฉพาะบุคคล จากแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนี้คาดการณ์ว่าจะนามาซึ่งรายได้จากยอดขาย 1,419,980,000 บาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 16% โดยมีการใช้งบประมาณทางการตลาด 1,838,000 บาท คาดการณ์อัตราการทากาไรที่ 33%
Watsons is the number 1 specialty store for health and beauty products in Thailand is facing a fierce competition from Boots. In order to maintain its leading position in the market, a strategic marketing plan is formulated. Target markets are 18-39 years old female office workers in Bangkok area with a positioning of value and product variety that matches expectation. Pricing strategy is value pricing. Product strategy will focus on localized product assortment with full range of product and different merchandising. Integrated marketing communication strategy is to emphasize on customized offer and communication. The expected sales revenue is 1,419,980,000 Baht, an increase of 16% from the previous year. Total marketing budget is 1,838,000 Baht with profit ratio of 33%. Major


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830250LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram