Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านวอฟเฟิลคาเฟ่ บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ดลพรรณ เจนวัฒนานนท์= The feasibility study of Waffle Cafe at King Mongkut’s University of Technology Thonburi area
Author Donlaphan Janewattananont
Imprint 2555
Descript ก-ฌ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มวอฟเฟิลคาเฟ่ (Waffle Cafe) ซึ่งเปิดให้บริการบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดโดยการออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เรียน ทำงานหรือพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวน 200 คน พบว่ามีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจไปใช้บริการร้านวอฟเฟิลคาเฟ่ที่จะเปิดให้บริการ โดยพบว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มมาใช้บริการมากที่สุด ทางร้านจึงมีแนวคิดการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์น ทันสมัย เพื่อให้เหมาะกับวัยรุ่น และมีบริการเสริมฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายสำหรับผู้ที่ต้องการมารับประทานเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และใช้สถานที่ในการทำงานส่วนตัว
ในด้านการดำเนินงาน ทางร้านมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดการรับรู้ต่อร้านในแง่บวก ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ในด้านการเงิน โครงการใช้เงินลงทุนจำนวน 1,597,574 บาท ดำเนินกิจการเป็นเวลา 5 ปีพบว่าโครงการมีกำไรตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินงาน มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับ 1,874,897 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน อีกทั้งโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนเป็นบวก ทั้งในสถานการณ์ที่ส่งผลดี และส่งผลเสียต่อโครงการ จึงสามารถสรุปได้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจในการลงทุน
The purpose of this Independent Study is to conduct a feasibility study to start a bakery and café named “Waffle Cafe” which would open in the area near King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) in terms of three main parts: marketing, operation and finance. First of all, for the purpose of market study, some questionnaires to survey the prospects’ opinion were conducted among 200 representative samples whom have been studying, working or granted a residence near King Mongkut’s Institute of Technology University, the consequence reveals the positive possibility to open the business that the prospects have been interested in becoming Waffle Cafe’s customer, which students are the largest group whom tend to support the café. As a result, the cafe would bring modern style in conceptual design to suit for target customer also add free Wi-Fi internet service to serve the customers who come to have some sweets, refreshment while work in the same time. In part of operation, the cafe has continuous training for staffs to ensure that they can work efficiently, keenly, and professional. This bring about good service that would impress cafe’s customers and would cause them to recognize positively to the cafe which impact the business in long term. Lastly, the study provide details of financial section, the project requires an investment for start-up stage at a THB 1,597,574 . From the study, it shows that after 5 years of business, the project would have regularly gained the profit for its entire investment duration, a net present value of the project equal to THB 1,874,897 while break even time is 1 year and 9 months. As both project net present values and return on investment are on positive side whether good or bad circumstance which have effected the project, it could be summarized that this project is one of interesting projects which worth an investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829532LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram