Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านอาหารชาบู ชาบู ประเภทบุฟเฟต์ บริเวณข้างวัดหัวลำโพง (สามย่าน) / นพพร มโนเกษมสันต์= Feasibility study of investment in Shabu Shabu Buffet Restaurant (Sam Yan)
Author Nopporn Manokasemsan
Imprint 2555
Descript ก-ฎ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู บริเวณข้างวัดหัวลำโพง (สามย่าน) โดยจะทำการศึกษาทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการดำเนินงาน และด้านการเงิน ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดพบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงโตอย่างต่อเนื่อง รายได้ครอบครัวของชาวกรุงเทพฯ ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีทำให้ประชากรชาวกรุงเทพฯมีกำลังซื้อ และในบริเวณสามย่านนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากเป็นแหล่งรวมสถานที่ทำงานกว่า 20 สำนักงาน และใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันนี้อาหารญี่ปุ่นเป็นเทรนด์อาหารที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเลือกรับประทานและกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังใส่ใจในสุขภาพแต่ก็ยังชอบการสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะตอบสนองความต้องการนี้โดยการเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบูซึ่งจะเน้นคุณภาพอาหารที่สด มีรสชาติที่อร่อย มีเนื้อที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าต่อราคาอาหาร และมีการบริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการดำเนินงาน ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องสามารถบริหารจัดการภายในร้าน การให้บริการแก่ลูกค้าและการบริหารบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการเงินพบว่าโครงการต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2.5 ล้านบาท และในกรณีปกตินั้นเมื่อครบอายุโครงการ 5 ปี จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 97.78 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 6.5 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน 1.23 ปี ดังนั้นจากผลการศึกษาทั้ง 3 ด้านพบว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
This independent study has been set up for propose of studying the feasibility of the investment in shabu shabu buffet restaurant at the Wat Hua Lamphong (Sam Yan). There are three aspects in this study: marketing, operation and finance. The marketing feasibility shows that Thai economy continues to grow steadily and consumers have more purchasing power. In this project location is crowded from office people (more than 20 offices) and near by Chulalongkorn University. In additional, Japanese restaurant has remained consistently popular in new generation people and they also concern in healthy food but still want be sociable. The business owners are responding to this demand by opening shabu shabu buffet restaurant. This restaurant is focused on quality of food, taste, a variety of foods and service quality to meet the customer needs. In studying the feasibility of operation, the business owner must be able to manage a store, customer service and personnel management to work effectively. In the aspect of financial feasibility the project requires an initial investment of about 2.5 million and in the normal case when a project life of 5 years to provide a return on investment is 97.78 percentages. The net present value is about 6.5 million and a payback period is 1.23 years. Regarding to the result of study in all three aspects, found that this project is worth for investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829693LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram