Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรายงานผลการปฏิบัติงาน สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 8 ระหว่าง 11 กุมภาพันธ์ 2537 - 10 กุมภาพันธ์ 2539
Author สำนักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
Imprint กรุงเทพฯ : สภา, [2540]
Descript 189 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ภัยที่ต้องรีบแก้ไข ! ด่วน -- กรอบคิดในการกำหนดนโยบาย เรื่อง แรงงานต่างด้าว -- แรงงานเถื่อน (โสเภณี) -- แรงงานต่างชาติในทัศนะของลูกจ้าง -- การรับงานไปทำที่บ้านนานาชาติ -- สตีวีโดร์ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ -- การตื่นตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน -- บทบาทของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ -- ระบบไตรภาคีกับการสร้างสรรค์และพัฒนาแรงงานแห่งชาติของไทย


สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กฎหมายแรงงาน -- ไทย แรงงาน ค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)354.9 รส0207.5ร 2540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)354.9 รส0207.5ร 2540CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram