Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวศิน จินตรุ่งเรืองชัย
Titleแผนการตลาดมิสเตอร์ โดนัท / วศิน จินตรุ่งเรืองชัย = Marketing plan for Mister Donut / Vasin Chintarungruengchai
Imprint 2555
Descript ก-ฒ, 107 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

มิสเตอร์ โดนัท (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521โดยบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ CRG สาขาแรกตั้งอยู่ที่สยามสแควร์และมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ขนมโดนัทกลายเป็นที่นิยมมิสเตอร์ โดนัท ถือเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจอาหารบริการด่วน ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยอย่างกว้างขวาง จนในปัจจุบันมิสเตอร์ โดนัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจโดนัทในประเทศประมาณ 60% มีสาขา 265 แห่งทั่วประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 คริสปี้ ครีม เฟรนไชส์โดนัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยได้กระตุ้นตลาดโดนัทให้โตขึ้น จากกระแสดังกล่าวทำให้การแข่งขันในตลาดโดนัทรุนแรงขึ้น นอกจากนั้นยังมีคู่แข่งจากภายในประเทศเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของมิสเตอร์ โดนัท เนื่องจากมิสเตอร์ โดนัททำธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ทำให้ภาพลักษณ์ไม่ทันสมัยเหมือนตราสินค้าคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญของมิสเตอร์ โดนัท
การวางแผนการตลาดมิสเตอร์ โดนัท สำหรับโครงการพิเศษฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท ให้มีความทันสมัย (Brand Rejuvenation) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจโดนัท โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และการสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงทุกกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และมีการนำกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเข้ามาใช้ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้า นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ และแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการควบคุมให้แผนการตลาดมิสเตอร์ โดนัท สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในที่สุด
Mister Donut Thailand was established in 1978 by Central Restaurant Group (CRG). The first branch was located at Siam Square and later the company has expanded more stores. Doughnut has become popular dessert in short time. Mister Donut is the origin of the Quick Service Restaurant (QSR) business by recognized and accepted in Thai consumer extensively. Mister Donut has share approximately 60% in doughnut business and currently has more than 265 branches all over Thailand. In 2010, Krispy Kreme opened the first branch at Siam Paragon which stimulated the doughnut market in Thailand. In addition, the domestic competitor grasp market share of Mister Donut. The main weakness of Mister Donut is the old brand image compared with the competitors because it has been in business for over 30 years.
The main objective of this independent study is to create an efficient marketing plan for Mister Donut in order to refresh the Mister Donut brand to compete in doughnut business by brand rejuvenation. Various marketing strategies are used in the marketing plan. One of them is product/service differentiation. The whole production process will be demonstrated in front of customer to enhance customer experience of freshen. Another Strategy is the increase in distribution channels. Integrated Marketing Communication such as Advertising, Public Relations and Event Marketing are applied to enhance consumer’s perception and image of Mister Donut. In addition, this study also presents operation evaluation, key performance indicators, and contingency plan in order to ensure efficient and effective Mister Donut operation plan.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830565LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram