Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดนมผงตราหมีสาหรับเด็กโต / ลดาวัลย์ ปรีชญา = Marketing plan for Bear Brand growing up milk formula
Author Laddawan Preechaya
Imprint 2555
Descript ก-ซ, 125 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้เป็นการศึกษาเพื่อวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์นมผงเด็กโตตราหมีสาหรับเด็กโต โดยศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในหัวข้อ “ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเลือกซื้อนมผงเด็กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” และข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพการแข่งขัน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่าแรงจูงใจที่ทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านมผงคือคือมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์รับรอง นอกจากนั้นยังต้องเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงอีกด้วย อย่างไรก็ตามจากผลวิจัยยังพบว่านมผงตราหมีเองยังมีปัญหาด้านภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมผง และเมื่อพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่อยู่ขั้นอิ่มตัว และตาแหน่งทางการแข่งขันของนมผงตราหมีที่อยู่ในกลุ่ม Strong จึงเลือกใช้กลยุทธ์หลักคือ Renew ผ่าน 2 กลยุทธ์หลักคือการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด และ การเจาะตลาดเพื่มเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของนมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ๊กซ์เปิร์ท นี้จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนมผงเด็กโตจากร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2556 และสร้างภาพลักษณ์ด้านความเป็นผู้เชี่ยวชาญนมผงเด็กพร้อมทั้งทาให้นมผงตราหมีเป็นแบรนด์ที่นึกถึงเป็นอันดับแรกในใจผู้บริโภคในกลุ่มนมผงเด็กโต โดยจะนาเสนอจุดขายในด้านความสมดุลของคุณค่าทางโภชนาการ มีการปรับปรุงสูตรและชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อตอกย้าความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมผงเด็ก ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารแบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพต่างๆ
This independent study aims to formulate a strategic marketing plan for Bear Brand Advance Expert. Primary data are used to study consumer behavior in terms of “Attitude and Behavior towards buying consideration of Powdered Milk in Bangkok and its vicinity” and secondary data are utilized for current situation analysis, competitive and internal analysis. According to primary data has shown that consumer motivations are completed nutrition and doctors’ accredation. Moreover, it also needs to be famous and trusted brand while Bear Brand is faced problem with inadequate “Expertise” image. Consequently, combination of “Mature stage” in product life cycle and “Strong” position could generate “Renew” strategy. Two strategies are used to support which are new product development and market penetration to expand its target group. The purpose of strategic marketing plan is to increase market share for Bear Brand advance Expert in Full Cream market from 19% in 2011 to 22% in 2013. In addition, another objective is to focus on product positioning of “Expertise” and to be top of mind for consumer. To provide equilibrium nutrition to consumer is a dominant selling point among competitors. This would be formulation and brand name adaptation which will help emphasize on “Powdered Milk Expertise” by efficient integrated marketing communication.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830507LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram