Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเยาวชนไทย : จิตสำนึกต่อส่วนรวมและการพัฒนาประเทศ : เรียงความชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เรียบเรียงโดย พรพธู รูปจำลอง
Imprint กรุงเทพฯ : เอเชีย-แปซิฟิค ลิงค์, 2555
Descript 262 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

พระวรธัมโมวาท -- เป็นคนดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง -- เยาวชนไทยช่วยชาติพ้นภัย ด้วยจิตอาสา -- เยาวชนกับการอ่าน : บทบาทเยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะเลี่ยง -- เรียงความชนะการประกวดประเภท ครู อาจารย์ นักศึกษาปริญยาเอก และประชาชนทั่วไป : แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป้นคนดีมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศและกรณีศึกษา -- เรียงความชนะการประกวดประเภท นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา : การรู้จักจำแนกแยกแยะ “สิ่งที่ถูก-ผิด” “ความดี-ความชั่ว” การปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ -- เรียงความชนะการประกวดประเภท นักเรียนระดับประถม มัธยมหรือเทียบเท่า : การปลูกฝังแนวคิดให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นไทย -- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ -- ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ 2 เรื่อง ดุษฎีมาลา แห่งจุฬา เพื่อความวัฒนาของสังคมไทย -- สามัคคีธรรมช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความสงบสุขในสังคม -- ลูกเสือกับการพัฒนาประเทศ -- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การสร้างความรู้ คู่คุณธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม -- กรอบการปฏิรูปการเมืองใหม่ ภายใต้บริบทของสังคมไทย : Popular Party System -- พันธกิจของนิด้า การส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคม -- เยาวชนไทยกับจิตสำนึกต่อสาธารณะ -- อนาคตไม่ใช่อย่างที่เคยเป็น : วัฒนธรรมไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลง The Future Is Not What It Was : Thai Culture Transition -- โครงการมหาราชาปราชญ์ของชาวไทย


เรียงความ -- การประกวด เยาวชน -- ไทย -- รวมเรื่อง เยาวชน -- การดำเนินชีวิต เยาวชนในการพัฒนา การพัฒนาประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.23 ย536CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram