Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ตกแต่งบ้าน My Home / ปิยาภรณ์ เหลืองประเสริฐ = Strategic marketing plan for decoration website “myhome-mag.com”
Author Piyaporn Luangprasert
Imprint 2555
Descript ก-ป, 123 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เว็บไซต์ตกแต่งบ้าน myhome-mag.com เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารตกแต่งบ้าน My Home มีคอนเซปต์ของหนังสือที่แตกต่างจากนิตยสารตกแต่งบ้านเล่มอื่น ผู้อ่านสามารถตกแต่งซ่อมแซมบ้านได้เองจากข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยจุดประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้คือ ต้องการที่จะจัดทำแผนการตลาดจากการศึกษาสภาพตลาดของธุรกิจเว็บไซต์ตกแต่งบ้านและคู่แข่งของ myhome-mag.com ในปัจจุบัน ผลการสำรวจจากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 155 รายพบว่า การรับรู้ที่มีต่อเว็บไซต์ตกแต่งบ้าน myhome-mag.com นั้นต่ำมาก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเว็บไซต์ตกแต่งบ้านคือ ข้อมูลในนิตยสารต้องเป็นประโยชน์, DIY, การเข้าถึงได้ง่าย และความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้อ่านนิตยสารตกแต่งบ้านซึ่งมีตำแหน่งการแข่งขันคือ คุณภาพของข้อมูลและรูปแบบของเว็บไซต์ ทางด้านผู้ลงโฆษณาจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มโฆษณาสินค้าประเภทที่ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปที่มีตำแหน่งทางการแข่งขันคือ รูปแบบของบ้านและกำลังซื้อของผู้อ่าน ดังนั้นจึงเสนอให้ทางบริษัทใช้กลยุทธ์สร้างความเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อดึงผู้ที่เคยอ่านในเว็บไซต์อยู่แล้วให้เข้ามาอ่านเป็นประจำและสม่ำเสมอ เน้นการขยายตลาดออกไปจากผู้ที่อ่านเว็บไซต์เดิมอยู่แล้วเป็นการดึงผู้อ่านเว็บไซต์ให้ข้อมูลทั่วไปในอินเทอร์เน็ตให้มาสนใจเว็บไซต์ตกแต่งบ้าน myhome-mag.com มากขึ้น กลยุทธ์ทางด้านราคายังคงเปิดให้อ่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ปรับราคาค่าโฆษณาตามจำนวนผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นมุ่งเน้นไปทางด้านการทำ Google Adwords จากกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดจะมีงบประมาณทางการตลาดเท่ากับ 221,250 บาทโดยมีอัตราส่วนกำไรที่ประเมินไว้เท่ากับ 11 %
“Myhome-mag.com” is a website for Thai decoration magazine, My Home. Content in this magazine is unique from other competitors. Readers can decorate or fix their own houses by following instructions in the website. This project aims to formulate a marketing plan. A marketing research was conducted with 155 respondents. The results showed that customer awareness towards decoration website is very low. Key success factors of the home decoration website are useful content, Do it yourself (DIY) ideas, accessibility and supplier relationship. Target markets are home decoration reader with a positioning of customization design and content quality and advertiser with a positioning of DIY or customization product and high rating of readership. The main competitive strategy is to maintain current markets with market penetration and to develop new markets from the common Internet readers. Interesting design of the website is a main product strategy to persuade the readers to visit and return. Pricing strategy is free of charge for all readers while advertisement pricing will vary according to number of visitors. Integrated marketing communications strategy emphasizes on Google Adwords. Total marketing budget is 221,250 Baht with an expected profit ratio of 11%


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830010LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram