Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสาหรับเว็บไซต์ขายเสื้อยืดสาหรับผู้ที่มีน้าหนักเกินมาตรฐาน / วีรศักดิ์ วงษ์พันธ์กมล = Business plan for selling T-shirt for overweight guy on website
Author Weerasak Wongphangamol
Imprint 2555
Descript ก-ต, 156 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับเว็บไซต์ขายเสื้อยืดสาหรับผู้ที่มีน้าหนักเกินมาตรฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสารวจความคิดเห็นสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีน้าหนักเกินมาตรฐาน เพื่อศึกษาด้านปัจจัยและทัศนคติที่มีผลต่อการซื้อเสื้อยืดรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับการนาข้อมูลทุตยภูมิจากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสรุปผล จากการศึกษาพบว่าสินค้าประเภทเสื้อยืดในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และส่วนแบ่งตลาดเสื้อยืดสาหรับกลุ่มเป้าหมายนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่มีมูลค่าประมาณ 160 ล้านบาทและยังไม่มีผู้นาตลาด ผู้จัดทาจึงได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อนาเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงกาหนด กลยุทธ์ทางด้านการดาเนินงาน การตลาด การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนี้
สิ่งที่ได้จากโครงการนี้คือแนวคิดใหม่สาหรับสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการผลิตที่นาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการบริหารสินค้าคงคลังและทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ นอกจากนี้ผู้จัดทายังได้นาเสนอกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย ผลลัพธ์จากการประมาณทางการเงินชี้ให้เห็นว่าโครงการสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาสามปี โดยมีอัตราผลตอบแทนของโครงการที่ 46% และนับเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 8 แสนบาท ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแผนธุรกิจนี้มีความน่าสนใจและสมควรนาไปปฏิบัติทาเป็นธุรกิจจริง
The purpose of this independent study is to develop a “business plan for selling T-shirt for overweight guy on website” by analyzing primary data from questionnaire that sent to target group and also, secondary data from various sources will be studied and used for reference. From survey result, researcher found out that current T-shirt products and services in the market doesn’t suitable for target group and can’t make them satisfied. Market segment for this target group is interesting because it has no market leader yet and the market value is around one hundred and sixty million baht so it could be a good niche market. Researcher will do internal and external analysis and propose product and service that suitable for target group and make them satisfied including define operation strategy, marketing strategy, financial strategy and human resource that work well for this business. Result from study are new product concept and operation strategy that use new technology to gain advantage in Inventory Management that makes customer satisfied in the same time. Moreover, researcher also defines branding strategy and customer experience management method for sustainable profit. Moreover, financial analysis shows that the business project will pay back in three years with Internal Rate of Return at 46% and Net Present Value at around 800k. This result indicates that the business plan is feasible and should be implemented.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830680LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram