Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับทัชสกรีน ของ บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด / ปวีณา จิรวิสิฐกุล = Marketing plan for interactive touchscreen application of Perfect Vision Multimedia Co., Ltd
Author Paveena Jiravisitkul
Imprint 2555
Descript ก-ฏ, 87 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการตลาดที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ให้กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับทัชสกรีน ของบริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะขยายตลาด ทั้งในแง่ของจำนวนลูกค้าและรายได้ นอกจากนั้นยังเป็นการวางรากฐานระยะยาวในการดำเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันสูงให้กับ บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด อีกด้วย ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือแนวการศึกษาแบบวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้น รวบรวมจากหนังสือ บทความ ผลงานวิจัย เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาเชิงคุณภาพนั้น การแบ่งส่วนตลาดจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทฯคือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจระดับบน และตลาดเป้าหมายรองคือกลุ่มลูกค้าธุรกิจระดับกลาง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งสรุปกลยุทธ์หลักๆได้ ดังนี้ ในด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการจัดตั้งทีมทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทำการขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าไปยังตลาดเป้าหมายรอง ด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาระดับสูงและการให้ส่วนลดปริมาน ด้านบุคคล สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านกระบวนการ มีการทำ Outsourcing เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานและบริหารต้นทุนทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังมีการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า โดยการออกแบบตราสินค้าใหม่และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้รู้จักและจดจำได้ในตลาดเป้าหมาย เป็นต้น
This special project is invented with an aim of creating an effective marketing plan for Interactive Touchscreen Application of Perfect Vision Multimedia Co., Ltd. The goal is to expand the market in terms of both customers and corporate revenue as well as to lay the guideline for long-term operation in a presence of increasing competition. Qualitative research or in-depth interviews is employed for primary data collection. While secondary data is collected from books, articles, journals, website and statistical reports from involved institutes. From the result of data analysis, market segmentation can be divided into three business groups; real estate, shopping center and hospital. The company primary target market is high-end business organization and secondary target market is middle business organization in those three business groups. This special project is focused on creating strategic marketing plan using marketing mix strategy for services. As a conclusion, for product strategy, the company should establish a research and development team and also introduce product line extension in order to expand customer base to a secondary target market. Premium pricing and noncumulative quantity discount is recommended as a pricing strategy. For people strategy, the company will provide training programs continuously to improve capability of staffs. And for process strategy, outsourcing is suggested to reduce operating time and cost of human resources management. Furthermore, to building brand awareness, the new logo of Interactive Touchscreen Application will be communicated throughout the product itself and also employees in order to be known and to become recognized brand in the target market.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829910LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram