Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านเครปคาเฟ่ในห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี / จิราณัติ นภดลลดาภรณ์ = Business plan of Crepe Cafe at Central Plaza Udonthani
Author Jiranat Noppadolladaporn
Descript ก-ฐ, 115 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจของร้านเครปคาเฟ่ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อโอกาสและแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนจุดเด่นและจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการตลาด การดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา การเงินและแผนฉุกเฉิน วิธีการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนข้อมูลปฐมภูมิโดยการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าของตลาดอาหาร ขนมและเครื่องดื่มในศูนย์การค้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าพบว่า กลุ่ม “Crepe Family” เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูง จะไม่ต่อรองในเรื่องราคาแพงถ้าถูกใจจึงเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายของร้านเครปคาเฟ่
ร้านเครปคาเฟ่ใช้กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ 3 แบบ คือ การเจาะตลาดเพื่อเพิ่มการบริโภคของลูกค้าเดิม โดยใช้การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ กับผู้บริโภคกลุ่มเดิม และการพัฒนาตลาด โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิมขยายไปตลาดใหม่ การลงทุนเริ่มต้นของกิจการใช้เงินลงทุน 600,000 บาทจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของทั้งหมด และจากการประมาณการทางด้านการเงิน โดยวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการลงทุน พบว่าโครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี 4 เดือน และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 93 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 6,243,034 บาท แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในกิจการนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุน
The objective of this independent study is to prepare business plan for crape café located in Central Plaza in Udonthani province. This study focuses on analyzing business environment that has an influence on opportunity and trend toward the growth of business including strength and weakness for strategic planning covering the marketing, operation, the human resource management, R&D, the finance and contingency plan The study‘s methodology has gathered the secondary data form reliable source of both government and private sectors. As for the questionnaire, it is created and aimed at conducting a survey of 100 Central plaza‘s customers insight. This study is found that the market value of food and beverage has continuously enlarging. In addition, customers in Crepe Family group have a strong purchasing power and are aware of product quality and high brand loyalty in regardless of whether the product price is high
Crepe Café implements the following 3 business growth strategies: Market Penetration to increase re-buy rate with marketing promotion, New Product Development and New Market Development. The capital cost is required 600,000 Baht from a single owner and the result of financial model shows that payback period is within 1 year, 4 months and 93% IRR with net present value at 6,243,034 Baht. Therefore, it can be concluded that this project is profitable and worthwhile for investment


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829240LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram