Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Title"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3
Author นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 384 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

SUMMARY

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากต่างๆ มากมาย ทั้งที่รุนแรง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนแบบฉับพลัน เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บ และบางสถานการณ์ที่ไม่ได้ส่งผลอย่างทันทีทันใด แต่เป็นภัยคุกคามเป็นเหตุให้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากทางเลือก เช่น ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อันนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งวัตถุนิยม ประเพณีดั้งเดิมสูญหาย ปัญหาหนี้สิน การแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม หลายครั้งมรสุมปัญหาดังกล่าว ก็พิสูจน์พลังทางปัญญาและความเข้มแข็งของมนุษย์ ที่ไม่ยอมจำนน และพยายามคิดหาวิธีการในการต่อสู้ เพื่อจะมีชีวิตรอดและอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ เราอาจคุ้นเคยกับวิธีแก้ปัญหา ด้วยการพึ่งพาความรู้จากตำรา นักวิชาการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่าคนธรรมดาสามัญ คนเล็กคนน้อยในท้องถิ่น ต่างมีศักยภาพทางปัญญาในการจัดการกับปัญหาในแบบของตนที่น่าสนใจ ทั้งการหันกลับนำเอาความรู้และวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาปรับใช้ การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การใช้ระบบประเพณีและพิธีกรรมมาแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างเพื่อบันทึกเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 ปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นความหลากหลายของความรู้ในสังคมไทย ทั้งที่อยู่ในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่ท้องถิ่นนำมาใช้จัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญ โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน 68 แห่ง อาสาที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบอกเล่าถึงปัญหาความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ความยากลำบาก และที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงวิธีการรับมือหรือแก้ปัญหาของคนในชุมชน ซึ่งเราหวังว่าทุนรอนทางปัญหาของคนธรรมดาสามัญในท้องถิ่น จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ่งท้าทายนานาประการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สมดุลและยั่งยืน


CONTENT

ภูมิรู้ สู้ภัยธรรมชาติ -- ภูมิรู้ สู้โรคภัย -- ภูมิรู้ สู้ภัยสงครามการเมือง -- ภูมิรู้ สู้เศรษฐกิจ -- ภูมิรู้ สู้ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม


ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย พิพิธภัณฑ์ชุมชน -- ไทย urban areas traditional culture art

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86324CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ภ675CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ภ675CHECK SHELVES
Arts LibraryAM79.T5 ภ246CHECK SHELVES
Arts LibraryAM79.T5 ภ246CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram