Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย: ชัชวาลย์ ทักษอุดม ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
Descript 1 เล่ม [ไม่ปรากฏเลขหน้า] : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา -- การทบทวนวรรณกรรม/สารสรเทศ (information) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาศักยภาพ -- ขั้นตอนในการศึกษาศักยภาพ -- การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ -- การศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้า -- การศึกษาด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม -- การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม -- การศึกษาด้านกระบวนกี่มีส่วนร่วมของประชาชน -- การศึกษาด้านกฎหมาย -- ผลการจัดลำดับในการพัฒนาโครงการ -- แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการยอมรับ -- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา -- ระเบียงวิธีวิจัยในการศึกษาด้านการยอมรับ -- การวิเคราะห์ด้านการยอมรับ


ไฟฟ้าพลังน้ำ การผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ แม่น้ำยม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)621.312134 ก522 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram