Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorคีตา พญาไท
Titleตำนานครูเพลง : เพลงไทยสากลลูกกรุง / คีตา พญาไท
Imprint กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
Descript (60), 653 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

กำเนิดเพลงไทยสากล -- กำเนิดเพลงในละครร้อง -- ครูพรานบูรพ์ -- ครูเพ็ชรัตน์ (สมประสงค์ รัตนทัศน์) -- แม่แก้ว (ประวัติ โคจริก) -- ละครร้องที่มีชื่อแห่งยุค -- พระนางเธอลักษมีลาวัณ -- ละครร้อง คณะแม่เลื่อน ไวนุนานิน -- โรงละครในกรุงเทพฯ -- ประวัติของ เพลงลาวดวงเดือน -- กำเนิดวงดนตรี เครื่องสายฝรั่งหลวง กระทรวงวัง -- กำเนิดภาพยนตร์ไทย -- กำเนิดบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง -- ขุนวิจิตรมาตรา -- เรือโท มานิต เสนะวีณิน ร.น. -- ครูนารถ ถาวรบุตร -- กำเนิดบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์ม -- ท่านผู้หญิงพวงร้อย สนิทวงศ์ อภัยวงศ์ -- เพลงปลุกใจยุคแรก -- หลวงวิจิตรวาทการ -- กำเนิดวงดนตรีกรมโฆษณาการ -- ครูพจน์ จารุวณิช แห่งวงดนตรีจารุกนก -- ครูพิมพ์ พวงนาค -- ครูสนิท ศ. -- ครูล้วน ควันธรรม -- ครูจำปา เล้มสำราญ -- ครูสกนธ์ มิตรานนท์ -- ครูมงคล อมาตยกุล -- ครู ป. ชื่นประโยชน์ -- วงดุริยางค์ทหารเรือ -- พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ -- เพลงทหารเรือ -- ครูสมยศ ทัศนพันธุ์ -- ครูไพบูลย์ บุตรขัน -- ครูพยงค์ มุกดา -- กองดุริยางค์ทหารอากาศ -- ครูสง่า อารัมภีร -- ศาลาเฉลิมไทย และ ศาลาเฉลิมกรุง -- ครูมนัส ปิติสานต์ -- ครูเนรัญชรา -- ครูสุรพล สมบัติเจริญ -- กำเนิดวงดนตรีประสานมิตร -- ครูสง่า ทองธัช -- ครูสมาน กาญจนะผลิน -- ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ -- ครูเกษม ชื่อนประดิษฐ์ -- ครูชาลี อินทรวิจิตร -- ครูประสิทธิ์ พะยอมยงค์ -- ครูไสล ไกรเลิศ -- ครูสุรพล โทณะวณิก -- ครูประเทอง บุญยประพันธ์ -- ครูสมาน (ใหญ่) นภายน -- เรืออากาศตรี ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ -- ครูนคร ถนอมทรัพย์ -- ครูวราห์ วรเวช -- ครูจงรัก จันทร์คณา -- อ.กวี สัตโกวิท -- ทวีพงศ์ มณีนิล -- จรัล มโนเพ็ชร -- จากใจ คีตา พญาไท (ไพบูล์ สำราญภูติ)


คีตกวี -- ผลงาน คีตกวี -- ชีวประวัติ นักดนตรี เพลงไทยสากล ดนตรีสากล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)780.92 ค472ตCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)780.92 ค472ตCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram