Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleAn assessment of the effectiveness of protection mechanism for migrant fishermen from Myanmar in Thailand : a case study from Samut Sakhon Province / Kelly Glenn Schulz = การประเมินประสิทธิผลของกลไกการคุ้มครองแรงงานประมง จากพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
Author เคลลี่ เกรน ชูล
Imprint 2012
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29286
Descript xii, 142 leaves : maps

SUMMARY

The issue of trafficking in persons for the purposes of labor exploitation is a growing phenomenon amongst migrant workers from Myanmar who are working in Thailand’s commercial fishing industry. Along with the development of the ASEAN Economic Community (AEC) and the opening up of cross-border trade and work flows, this problem can only be expected to continue grow so long as the root causes remain unaddressed. Attempts have been made in order to understand the methods by which this form of human trafficking and exploitation takes place. However, little research has been done to understand the structural system of protection mechanisms that have been put in place to try and prevent these violations of human rights and security from occurring in the first place. This thesis project examines the various government and community-based protection mechanisms in Thailand by determining which mechanisms are most successful in upholding the fundamental labor and human rights of these migrant fishermen and which ones are in greatest need of correction. This research project was able to uncover several new findings that shed light onto the specific situation of migrant fishermen in Samut Sakhon and the nature of the system of mechanisms that are available for their protection. It was found that the twenty-one migrant fishermen interviewed in this study faced human rights abuses and labor violations such as: not receiving the full payment of their wages, being physically and mentally abused through the use of threats as well as violence from their boat captains and employers, prevented from receiving access to medical treatment or to an appropriate compensation for that treatment, not being allowed to leave the fishing boats, being restricted to move around while on land, and being caught in situations of illegal debt bondage. A special case study of a lone migrant fisherman is used in order to reveal how the simple awareness of one’s rights as a migrant worker in Thailand can lead to many years of successful protection from this kind of labor exploitation. Field of Study: International Development Studies Student’s Signature: Advisor’s Signature: Co-advisor’s Signature: Academic Year: 2012 In addition, this paper also analyzes the perspectives of representatives from the Royal Thai Government, fishery associations, as well as from local NGOs and community-based organizations in order to determine the strengths and weaknesses of their provided protection mechanisms.
ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในกลุ่มผู้อพยพชาวพม่าซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการประมงในประเทศไทยปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปิดเขตการค้าระหว่างชายแดน ตราบใดที่ยังไม่สามารถทราบถึงต้นตอที่แท้จริง มีความพยายามที่จะศึกษาวิธีการที่กระบวนการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ เป็นธรรมที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงงานวิจัยจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ศึกษาโครงสร้างที่ถูกนำมาใช้ในการ ป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในสิทธิมนุษยชน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงกระบวนการอันหลากหลาย ของกลไกการป้องกันทั้งจากทางภาครัฐและภาคชุมชนในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่ากลไกใดที่มีประสิทธิผล ที่สุดในการแก้ปัญหาแรงงานและปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาวประมงผู้อพยพและปัญหาใดที่ต้องกาการ เยียวยาอย่างเร่งด่วนที่สุด งานวิจัยครั้งนี้ค้นพบปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่อให้เห็นถึงปัญหาหลักของกลุ่มชาวประมง อพยพในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงธรรมชาติของกลไกที่สามารถปกป้องพวกเขา จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม ชาวประมงอพยพจำนวน 21 คนที่ถูกสัมภาษณ์ครั้งนี้ ถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้ความรุนแรงในการ ทำงาน เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน ถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจจากการทำงาน ถูกกระทำความ รุนแรงจากหัวหน้าผู้คุมเรือและนายจ้าง ถูกกีดกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือได้รับเงินค่า รักษาพยาบาลอย่างไม่เป็นธรรม ไม่อนุญาตให้ทิ้งเรือประมง ถูกจำกัดเสรีภาพบนเกาะ รวมถึงขณะถูกจับใน ขณะที่มีหนี้นอกระบบ งานวิจัยพิเศษเกี่ยวกับชาวประมงผู้หนึ่งได้ถูกนำมาใช้เพื่อเปิดเผยว่าเพียงความตระหนักรู้ ถึงสิทธิที่พึงได้รับในฐานะผู้ใช้แรงงานอพยพในประเทศไทยสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการปกป้องแรงงานใน หลายปีที่ผ่านมานี้ได้อย่างไร งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงมุมมองจากตัวแทนของทางภาครัฐ องค์กรการประมง รวมไปถึง องค์กรไม่แสวงหากำไรท้องถิ่นและองค์กนพื้นบ้านโดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการปกป้องในครั้งนี้


Labor -- Protection Foreign workers Burmese -- Thailand -- Samut Sakhon Migrant labor -- Thailand -- Samut Sakhon Human trafficking -- Thailand -- Samut Sakhon แรงงาน -- การคุ้มครอง แรงงานต่างด้าวพม่า -- ไทย -- สมุทรสาคร แรงงานในการประมง -- ไทย -- สมุทรสาคร การย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย -- สมุทรสาคร การค้ามนุษย์ -- ไทย -- สมุทรสาคร

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : ThesisTM 97LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram