Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคู่มือการศึกษาวิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง = provisional measures and civil execution
Author โดย เอื้อน ขุนแก้ว
Imprint กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชซิ่ง, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 402 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

วิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษา -- จำเลยขอโจทก์วางเงินหรือหาประกัน -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว -- คำขอในเหตุฉุกเฉิน -- กระบวนพิจารณาภายหลังศาลมีคำสั่งตามวิธีการชั่วคราว -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- การบังคับคดี -- การประกันในศาล -- เจ้าพนักงานบังคับคดี -- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -- การยึดและอายัด -- การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- การร้องสอดชั้นชั้นบังคับคดี -- การขอกันส่วน -- การร้องขัดทรัพย์ -- การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- กระบวนพิจารณาอื่น ๆ -- การงดการบังคับคดี -- การถอนการบังคับคดี -- การขายทอดตลาด -- การเพิกถอนการบังคับคดี -- การจ่ายเงิน -- ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- ตัวอย่างข้อสอบและธงคำตอบ เรียงตามกระบวนพิจารณา


วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดี

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 748 อ932ค 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram