Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชาลินีย์ รอดผล
Titleแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดเข็มทองของบริษัท P เห็ด / ชาลินีย์ รอดผล = Marketing plan of golden needle mushroom business : case study P Hed Company / Chalinee Rodphon
Imprint 2555
Descript ก-ฏ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เห็ดเข็มทองเป็นเห็ดเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งยังสะอาดปลอดภัยมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ ปัจจุบันสามารถผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศได้โดยบริษัท P เห็ดเป็นผู้เพาะเห็ดเข็มทองรายใหญ่ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 30 % ในปัจจุบันการรับรู้และการบริโภคเห็ดเข็มทองของกลุ่มผู้บริโภคยังเป็นปัญหาที่อุตสาหกรรมเห็ดเข็มทองประสบอยู่ โดยเมื่อเทียบกับเห็ดเมืองร้อนของไทยที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและหาซื้อได้สะดวกกว่าจะพบได้ว่ากำลังซื้อเห็ดเข็มทองยังไม่สูงมาก ทั้งที่อุตสาหกรรมเห็ดโดยรวมในประเทศไทยมีมูลค่าสูงตลาดถึง 6 พันล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกระแสของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและเริ่มมองหาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเห็ดมาปรุงอาหารกันมากขึ้น ผลการวิจัยผู้บริโภคที่จัดทำขึ้นชี้ให้เห็นว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากความหลากหลายของรายการอาหารที่ทำจากเห็ดเข็มทองยังไม่เพียงพอ และผู้บริโภคยังไม่รับรู้ถึงจุดเด่นของเห็ดชนิดนี้ทั้งในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยในขบวนการเพาะปลูกและการผลิตที่ถูกควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ ส่วนผลการวิจัยในเรื่องของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุด คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งให้แก่บริษัท P เห็ด โดยแผนการตลาดนี้จะอยู่ในช่วงปลายปี 2555 และตลอดปี 2556 ในช่วงแรกจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดภาพลักษณ์การรับรู้ใหม่แก่ผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อให้แก่ผู้บริโภคเกิดจึงได้ริเริ่มดำเนินการจัดหาห้องเย็นสาขาตามตำแหน่งยุทธศาสตร์ของตลาดสดขนาดใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลทั้ง 8 แห่งเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและสามารถให้บริการได้ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับช่วงปี 2556 เป็นช่วงของกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายการบริโภคเห็ดเข็มทอง นอกจากนี้ยังมีการเสนอการประเมินผลโดยการกำหนดตัวชี้วัดและแผนสำรองเพื่อควบคุมให้แผนการตลาดนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
Golden Needle Mushroom is winter crops with high nutritional value. It is also hygienic than other types of mushrooms. Currently they are produced to consume in domestic by P Hed Company is majority production with a market share of over 30%. The awareness and consumption of the mushrooms is a problem of golden needle mushroom industry today. Consumers are familiar and easy to find a tropical mushroom. The golden needle mushroom is not highly popular, although, mushrooms overall in high-value markets to 6 billion per year and is likely to be increased as consumer concern about healthy food. They are looking for good ingredient to replace meat, like a mushroom. The consumer research indicated that the major cause is the menu of golden needle mushrooms is not variety enough. And consumers are not aware of nutritional value, agriculture and hygienic production process of golden needle mushrooms. Moreover, it shows that the distribution channel is also important for the most consumers in the marketing mix factors.
This independent study is intended to present a marketing plan with competitive advantage for the P Hed company. It start in late of this year and next, 2013. First, we will develop to organic products to provide a new consumer brand recognition. And increase channel of distribution to consumers through the 8 branches of cold storages in Bangkok and its vicinity markets. They will be reduced transportation costs and provided better services. For the next phase, we will provide the marketing activities that focus on the consumption of golden needle mushrooms. It is end with the evaluation plan to measure and control the marketing plan to achieve the objectives set and the emergency plan for uncertainty case.


เห็ดเข็มทอง

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829366LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram