Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555
Imprint เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Descript (ก-ณ), 305 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

แนวทางการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ / นิศรา จันทร์เจริญสุข -- รูปแบบการดำเนินชีวิตครัวเรือนของหัวหน้าครอบครัวต่อการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานีเกษตรหลวงปางดะ / สุรชัย อุตมอ่าง และคณะ -- การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / ชนิตา โชติเสถียรกุล -- การพัฒนาการผลิต น้ำส้มคว้นไม้และถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง / ชัชชัย เขื่อนธรรม -- การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: แรงงานนอกระบบ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ -- การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะองค์รวมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ -- การปะทะผสานระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับทุนการค้าใหม่ย่านวัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เวลา กัลหโสภา -- การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร / เพ็ญศรี ฉิรินัง -- คุณภาพชีวิตที่ดีงามตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง ในเขตภาคเหนือตอนบน / พรชนก ทองลาด -- การพัฒนาหลักสูตรดนตรีจีนชุมชนบางหลวงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล / วรชิน มั่งคั่ง -- กลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล และคณะ


เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาแบบยั่งยืน -- การประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330.9593 ก482ช 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram