Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorว. วชิรเมธี
Title7 สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต 7 หลักคิดเพื่อความสุข = Life's 7 Wonders / ว.วชิรเมธี
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [12], 78, [10] หน้า ; 18 ซม

CONTENT

โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ -- สุขใจเมื่อได้รู้จักธรรมะ ได้พบพระพุทธศาสนา -- คบเพื่อนดีมีค่ามากกว่าทรัพย์ -- หมั่นปลูกฝังความสุจริตให้เป็นนิสัย -- รักษาใจให้ปราศจากความริษยา -- จัดสรรวันเวลาให้คนรัก -- ตระหนักถึงคำว่าพอ -- เมื่อมีสติ ก็มีคุณภาพชีวิต -- เปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนตน -- นรก สวรรค์ ใน 3 มิติ -- เกณฑ์วัดการมีสติ -- เคล็ดลับการรักษาเกียรติ -- รักษาศีลในชีวิตประจำวัน -- เทคนิคเสริมธรรมะให้ลูกน้อย -- หลักในการเลือกงาน -- ก้าวไปให้ถึงปัญญา


ธรรมะ การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.105-56LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram