Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเทศาภิบาล เล่ม 6 แผ่น 33 วันที่ 1 ธันวาคม ร.ศ. 127
Imprint 2451
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra54_0270
Descript 54-84 หน้า

CONTENT

รายงานประชุมเทศาภิบาล รัตนโกสินทร ศก 127 -- แพนกมหาดไทย : เรื่องเรียกชื่อที่ว่าการ ศาลากลาง บ้านผู้ว่าราชการว่า (จวน) -- เรื่องสำรวจสำมโนครัวหลานจีนให้นับเป็นไทย -- เรื่องระเบียบบรรดาศักดิ์ -- เรื่องส่งคนจรจัดไปหัวเมือง -- เรื่องเครื่องแต่งตัวกำนันผู้ใหญ่บ้าน -- แพนกอัยการ : เรื่องตำรวจภูธรลับ -- เรื่องตำแหน่งพธำรงค์ -- เรื่องบนจับโจรผู้ร้าย -- เรื่องโจทย์เดิมฟ้องความอาญาที่พยานยังไม่พอ -- เรื่องอาญาเรือนจำ -- แพนกสรรพากร : เรื่องรักษาป่าผึ้ง -- เรื่องเก็บเงินค่าราชการ -- เรื่องให้คนในครัวเรือนเดียวใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำในพิกัดด้วยกนได้ -- เรื่องระเบียบเก็บเงินค่าสมพักศร -- เรื่องภาษีสุกร -- แพนกคลัง : เรื่องขึ้นเงินเดือนกลางปี -- เรื่องให้เงินเดือนหว่างอัตรา -- เรื่องอัตราเงินเดือนประจำที่


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ประวัติ กำนัน -- เครื่องแต่งกาย ผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทย ชาวจีน -- ไทย การจับสัตว์น้ำ -- ไทย -- พิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน -- เครื่องแต่งกาย ตำรวจภูธร -- ไทย การจัดเก็บภาษี -- ไทย ข้าราชการ -- ไทย -- เงินเดือน การสืบสวนคดีอาญา -- ไทย -- ประวัติ เทศาภิบาล -- การประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESSLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram