Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพระปัณฑิตาภิวงศ์
Titleรู้แจ้งในชาตินี้ / พระกัมมัฏฐานาจารย์ พระปัณฑิตาภิวงศ์ ; ตรวจและปรับปรุงฉบับแปล, พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ, พระสว่าง ติกขวีโร ; บรรณาธิการต้นฉบับ, พระคันธสาราภิวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 11
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

สำนึกเบื้องต้นแห่งความเป็นมนุษย์ ; วิธีเจริญภาวนา ; การเดินจงกรม ; กระบวนการสอบอารมณ์ ; ใส่ใจสังเกตความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวง ; ปฏิบัติด้วยความพิถีพิถันเคารพและเอาใจใส่ ; มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ; ทำแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติ ; กำหนดเหตุของวิปัสสนาสมาธิ ; เจริญโพชฌงค์เจ็ดให้ถูกต้อง ; กล้าสละทั้งกายและชีวิต ; อดทนต่ออุปสรรคและความเจ็บปวด ; ปฏิปทาที่ไม่หวั่นไหว ; กิเลสกาม ; ความไม่ยินดีในพรหมจรรย์ ; ความหิวกระหาย ; ความทะยานอยาก ; ความหดหู่และเชื่องซึม ; ความกลัว ; ความลังเลสงสัย ; ความหัวดื้อและลบหลู่คุณท่าน ; ลาภ สรรเสริญ สักการะ และยศที่ได้มาผิดๆ ; การยกตนข่มผู้อื่น -- สติ ; ธัมมวิจยะ ; วิริยะ ; ปิติ ; ปัสสัทธิ ; สมาธิ ; อุเบกขา -- ทำจิตที่กระด้างให้อ่อนโยนลง ; ขจัดความทุกข์ให้สิ้นไป ; สมถฌาน ; วิปัสสนาฌาน ; นิวรณ์และวิธีแก้ไข ; การเข้าใจสภาวะของโลกอย่างแท้จริง ; การเข้าถึงฌานขั้นสูงขึ้นไป ; ว่าด้วยนิพพาน ; ทางสายตรงสู่การหลุดพ้น ; อริยมรรคมีองค์แปด ; กิเลส กรรม และวิบาก : วงจรอุบาทว์ของสังสารวัฏ ; ราชรถที่สงัดเงียบ ; ความเพียรทางกายและใจ คือล้อทั้งสอง ; หิริ คือ พนักพิงหลัง ; สติเป็นเกราะกำบัง ; สัมมาทิฏฐิ เป็นสารถี ; ปิดประตูอบาย


การปฏิบัติธรรม ธรรมเทศนา ภาวนา วิปัสสนา การเจริญสติ โพชฌงค์ 7 การตื่นรู้ (พุทธศาสนา) มาร (พุทธศาสนา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3442 พ347ร 2552CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3442 พ347ร 2553CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3442 พ347ร 2553CHECK SHELVES
Arts LibraryBQ5325.T5 ป214ร 2553CHECK SHELVES
Arts LibraryBQ5325.T5 ป214ร 2553CHECK SHELVES
Arts LibraryBQ5325.T5 ป214ร 2553CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram