Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงาน / ศรัณย์ เจียรกิตติมศักดิ์ = Behaviors and factors on jewelry purchasing for wedding ceremony
Author Saran Jearakitimasak
Imprint 2555
Descript ก-ฎ, 140 แผ่น, ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

งานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับ Jewelry เพื่อใช้ในงานแต่งงาน โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจเครื่องประดับ Jewelry แท้ หรือกำลังประกอบธุรกิจนี้อยู่ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับข้อมูลปฐมภูมิผ่านการแจกแบบสอบถามจำนวน 406 ชุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่วางแผนแต่งงานในช่วงปีพ.ศ. 2552-2557 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท มีความรู้ด้าน Jewelry เล็กน้อย โดยแฟน/คู่สมรสเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งการวางแผนก่อนการซื้อและระหว่างการเลือกซื้อมากที่สุด สำหรับอัญมณีจะซื้อคือ เพชร โดยซื้อทั้งแบบทำเสร็จและสั่งทำ นิยมซื้อจากร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ที่มีการตกแต่งเรียบง่ายและมีการประดับใบรับรองต่างๆไว้ในร้าน ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ราคา ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่าย โดยที่ทุกปัจจัยมีระดับความสำคัญ “มาก”
The purpose of this research is to study the behavior and factors on jewelry purchasing for Wedding ceremony from people who live in Bangkok and plan to marry between 2009 and 2014. This research used a primary data which were obtained from 406 samples at a working age that used to buy jewelry for wedding ceremony or plan to buy jewelry for wedding ceremony. The statistics are used to analyze data such as determine the frequency of the arithmetic mean, standard eviation, Chi-square test to compare the statistical, t-test and F test statistics, or One-way ANOVA. The results of this research found that the majority of the sample group were female, aged between 26-30 years old, Bachelor’s Degree, employed by private companies and have income between 30,001-50,000 Baht per month. They also have some jewelry knowledge, fiancé is the most influence person in Wedding Jewelry purchasing decision both planning and buying. For type of Wedding Jewelry, they would like to buy both ready-made jewelry and order jewelry. They will purchase jewelry from jewelry shop in departmentstore which simply decoration and also showing certificate such as HRD or GIA. For the marketing mix’s, Price shows to be the most important factors affecting the buying behavior of sample group following with product, promotion and distribution channels repectively.


เครื่องประดับ อัญมณี -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830702LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram