Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจัดการ cash ก่อน crash
Author ธนเดช มหโภไคย
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 481 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

SUMMARY

สำหรับในปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารการเงิน และต้องบริหารในแนวระมัดระวัง (Conservative) เพื่อให้กิจการสามรถรับมือกับความผันผวนของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการบริหารสภาพคล่องและเงินสดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เอื้อให้การค้าขายเกิดความคล่องตัว ผู้บริหารจะต้องให้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของสภาพคล่องและเงินสด หลักการบริหารเงินสด การบริหารวงจรเงินสด การกำหนดขนาดการถือครองเงินที่เหมาะสม การวางแผนและจัดการตัวเงินสด การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินสด -- ปกหลัง


CONTENT

สภาพคล่องและเงินสด -- การจัดการเงินสด -- การประมาณการเงินสด -- การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด


สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์) งบกระแสเงินสด การจัดการเงินสด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.15 ธ141จCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.15 ธ141จCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram