Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleมหัศจรรย์แห่งมหาปรินิพพาน
Author อารยธมโมภิกขุ และจำรูญ ยาสมุทร
Imprint เชียงใหม่ : ชมรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 271 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

สังสารวัฏที่พระโพธิสัตว์ท่องเที่ยวไป -- พระโพธิสัตว์อุบัติขึ้นในโลก -- ทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรม -- วาระสุดท้ายแห่งการลาจาก -- พระมหาบุรุษเผชิญพญามาร -- พระมหาภิเนษกรมณ์ -- ชีวิตนักบวช -- มหัศจรรย์แห่งการบำเพ็ญทุกรกิริยา -- มหัศจรรย์ก่อนการตรัสรู้ -- มหัศจรรย์แห่งการบำเพ็ญโพธิญาณ -- มหัศจรรย์แห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ -- พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ -- เบื้องต้นพุทธศาสนาหยั่งรากลงในแคว้นมคธ -- ทรงโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงส์เทวโลก -- มหัศจรรย์แห่งอนุปุพพิกถาธรรม -- แสดงยมกปาฏิหาริย์ -- เวสาลีนครสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงประทับ -- มหัศจรรย์การปลงสังขารอายุ -- ธรรมอันยอดยิ่งคือคือโพธิปักขิยธรรม -- กุสินารานครอันศักดิ์สิทธิ์ -- มหัศจรรย์แห่งมหาปรินิพพาน -- มหาปรินิพพานวิปโยคเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง -- มหาพุทธานุภาพโปรดพระมหากัสสปะเป็นวาระสุดท้าย -- มหัศจรรย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุ


พระพุทธเจ้า พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.361 อ651ม 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 อ651ม 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram